Версія для друку

«Торгівля цінними паперами» (Розділ VІІІ. Особливості торгівлі цінними паперами)

 • Автор: , ,
 • Рік:
 • Категорія: Підручники
 • Дисципліна: Торгівля цінними паперами
 • Спеціальність: Фінанси і кредит, Банківська справа
 • № комплекту: «Торгівля цінними паперами»
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 33
 • ISBN: 978-966-7735-62-3
 • ББК: 65.262.2
 • УДК: 336.763
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Особливості торгівлі цінними паперами

Методологія дослідження. В розділі 8 було досліджено: фондова біржа, біржові торги, біржова угода, технології торгів, ціна цінного паперу, ЕТС, реєстр заявок, ринок котировок, Репо-угоди, особливості здійснення операцій з різними видами ЦП.

Результати. У розділі 8 Особливості торгівлі цінними паперами підручника «Торгівля цінні паперами» було розглянуто: порядок організації та проведення біржових торгів фінансовими інструментами, торги за технологією одностороннього аукціону, особливості укладання Репо-угод, порядок торгівлі державними цінними паперами, торги з використанням ЕТС біржі, порядок призупинення, припинення та поновлення торгівлі на біржі.

Новизна. Запропоновано стратегію та програму розвитку фондового ринку в Україні. Здійснено класифікацію тенденцій становлення та розвитку фондового ринку. Запропонована стратегія та програма розвитку фондового ринку України, метою якої є формування конкурентоспроможного національного фондового ринку на основі поступового зменшення його спекулятивної складової з одночасним зростанням інвестиційно спрямованого сегменту в умовах фінансової глобалізації, рівня інтернаціоналізації світової економіки, який зростає, та виконання ним основної функції – забезпечення вільного та швидкого перетоку інвестиційного капіталу.

Практична значущість. Автори пропонованого підручника намагалися не лише дати необхідні знання своїм читачам, а й зробили спробу унебезпечити їх від негативних наслідків реалізації ризику у процесі торгівлі цінними паперами. Розраховується, що даний підручник стане до смаку не тільки студентам вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантам, викладачам, а і тим практикам, для яких торгівля цінними паперами є основним видом професійної діяльності.

Особенности торговли ценными бумагами

Методология исследования. В разделе 8 было исследовано: фондовая биржа, биржевые торги, биржевая сделка, технологии торгов, цена ценной бумаги, ЕТС, реестр заявок, рынок котировок, репо-сделки, особенности осуществления операций с различными видами ЦБ.

Результаты. В разделе 8 Особенности торговли ценными бумагами учебника «Торговля ценные бумагами» было рассмотрено: порядок организации и проведения биржевых торгов финансовыми инструментами, торги по технологии одностороннего аукциона, особенности заключения Репо-сделок, порядок торговли государственными ценными бумагами, торги с использованием ЕТС биржи, порядок приостановления, прекращения и возобновления торговли на бирже.

Новизна. Предложена стратегия и программа развития фондового рынка в Украине. Осуществлена классификация тенденций становления и развития фондового рынка. Предложенная стратегия и программа развития фондового рынка Украины, целью которой является формирование конкурентоспособного национального фондового рынка на основе уменьшению его спекулятивной составляющей с одновременным ростом инвестиционно направленного сегмента в условиях финансового глобализации, уровня интернационализации мировой экономики, который растет, и выполнение им основной функции - обеспечение свободного и быстрого перетока инвестиционного капитала.

Практическая значимость. Авторы предлагаемого учебника пытались не только дать необходимые знания своим читателям, но и попытались обезопасить их от негативных последствий реализации риска в процессе торговли ценными бумагами. Рассчитывается, что данный учебник придется по вкусу не только студентам высших экономических учебных заведений и экономических специальностей бакалаврского уровня подготовки, аспирантам, преподавателям, а и тем практикам, для которых торговля ценными бумагами является основным видом профессиональной деятельности.

Features of the securities trading

Research Methodology. Section 8 was investigated, stock exchange, stock trades, stock exchange transaction technology trading price of the securities, ETS, register applications, market quotations, repo agreements, especially the operations of various types of securities.

Results. Chapter 8 Features of trading in securities of the textbook "Trading securities" were considered: the organization and carrying out of exchange trading in financial instruments, trading technology sided auction features the conclusion of repo transactions, the procedure for trading government securities trades using ETS exchange, order suspension, termination and resumption of trading on the exchange.

Novelty. The strategy and program development of the stock market in Ukraine. Classification of trends in the formation and development of the stock market. The proposed strategy and program development of the stock market of Ukraine, whose aim is the formation of a competitive national stock market based on a gradual reduction in its speculative component of the simultaneous growth of investment directed segment in the financial globalization and internationalization of the world economy that is growing, and the performance of basic functions - providing free and fast flows, investment capital.

The practical significance. The authors proposed textbook aimed not only to provide the necessary knowledge to its readers, but also attempted unebezpechyty them from the negative effects of risk in the securities trade. It is calculated that this tutorial will be to the taste of not only the students of higher economic education and economic fields undergraduate training, graduate students, faculty, and practitioners and those for whom securities trading is the main occupation.