Версія для друку

Творчий пошук Г. Забашти та М. Біласа у контексті розвитку українського моделювання костюму ХХ ст.

  • uk-UA

  • en-GB

Творчий пошук Г. Забашти та М. Біласа у контексті розвитку українського моделювання костюму ХХ ст.

Костельна Марія Валентинівна

У контексті пропонованої статті здійснено аналіз провідних концепцій творчого пошуку у моделюванні костюму на прикладі робіт художників-дизайнерів Г. Забашти та М. Біласа, зокрема проаналізовано особливості інспірацій та їхньої конструктивної і декоративної візуалізації. Суттєвим аспектом пропонованої статті стало вивчення роду діяльності цих митців для розвитку українського моде- лювання костюму останної третини ХХ ст. Окрім того, проаналізовано специфіку еволюції творчої манери вказаних митців у контексті формотворчих та декоративних пошуків..

Ключові слова: дизайн костюму, конструктивні та декоративні особливості, еволюція творчої манери.

Maria Kostelna

In the context of the proposed paper analyzes the major concepts of creativity in modeling the suit as an example of works of G. Zabashta and M.Bilas, particularly analyzes the features inspiratsiy and their structural and color rendering. An important aspect of the proposed article was to study the kind of activity of these artists to develop simulation Ukrainian costume last third of the twentieth century. In addition, analysis of specificity of the evolution of the creative manner specified artists in the context of formative and decorative searches.

Keywords: costume design, structural and decorative features, the evolution of artistic style.