Версія для друку

Зовнішня політика України на зламі тисячоліть (погляд зсередини)

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Зовнішня політика України на зламі тисячоліть (погляд зсередини)

У статті аналізується зовнішня політика України в 1998-2000 рр., коли міністром був Б.І.Тарасюк. Визначаються головні напрями перебудови діяльності міністерства, які дозволили у короткий термін зробити його діяльність ефективнішою та результативнішою. Автор детально аналізує перебудову структури міністерства, впровадження системи електронного документообігу, принципові зміни у роботі з підбору та розстановки кадрів. Дається характеристика діяльності міністра Б.І.Тарасюка на цій посаді, відмічаються сильні сторони його роботи, що стало запорукою досягнень України в зовнішньополітичній царині за цей період.

Ключові слова: Україна, зовнішня політика, Б.І.Тарасюк, структура міністерства, електронне урядування, кадрова політика.

Внешняя политика Украины на рубеже тысячелетий (взгляд изнутри)

В статье анализируется внешняя политика Украины в 1998-2000 гг., когда министром был Б.И.Тарасюк. Определяются главные направления перестройки деятельности министерства, которые позволили в короткий срок сделать его деятельность более эффективной и результативной. Автор подробно анализирует перестройку структуры министерства, внедрение системы электронного документооборота, принципиальные изменения в работе по подбору и расстановке кадров. Дается характеристика министра Б.И.Тарасюка на этой должности, отмечаются сильные стороны его работы, ставших залогом достижений Украины во внешнеполитической области в этот период.

Ключевые слова: Украина, внешняя политика, Б.И.Тарасюк, структура министерства, электронное управление, кадровая политика.

Ukraine's foreign policy at the turn of the millennium (inside view)

The foreign policy of Ukraine in 1998 - 2000, when Borys I. Tarasiuk was the Minister, is analyzed in this article. The main directions of transformational change of the Ministry activity that allowed in the short term to make its performance more efficient and result-oriented are defined. The author analyzes in detail the reorganization of Ministry, implementation of electronic document flow, introduction of fundamental changes in recruitment and placement of staff. The characteristic of Minister Borys I. Tarasiukactivity at this position is given, the strengths of his work that became the basis of achievements of Ukraine in the field of foreign policy during this period are highlighted.

Keywords: Ukraine, foreign policy, Borys I. Tarasiuk, the structure of the Ministry, e-governance, human resources management