Версія для друку

Інноваційний сегмент ринку праці: оцінка тенденцій та перспектив

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Інноваційний сегмент ринку праці: оцінка тенденцій та перспектив

І.Л. Петрова, д-р екон. наук, проф., зав. каф. маркетингу та поведінкової економіки ВНЗ Університет економіки та права КРОК м. Київ

Основна ідея статті полягає в обґрунтуванні процесу формування ринку інноваційної праці як окремого сегменту, визначенні та оцінці його тенденцій і перспектив подальшого розвитку. Розкрито особливі риси інноваційної праці, які дають змогу виокремлювати її суб’єктів у специфічний сегмент ринку. Дано визначення ринку інноваційної праці та особливостей його функціонування, пов’язаних із взаємодією попиту і пропозиції, встановленням ціни праці, характером конкуренції. Доведено, що тенденції розвитку ринку інноваційної праці формуються під впливом факторів попиту (інноваційна активність підприємств, динаміка інновацій, упровадження інновацій, ринкової інноваційної інфраструктури) і факторів пропозиції (розвиток науки і освіти, чисельність працівників, зайнятих у сфері інноваційної діяльності, рівень професійно- кваліфікаційної підготовки інноваційних працівників, готовності до інновацій, інноваційної зайнятості). Ринок інноваційної праці представлено як елемент загального ринкового кругообігу. Введено поняття конгруентних інноваційних ринків (ринків інтелектуальної власності, інноваційних технологій, продуктів, інноваційної праці, інноваційної освіти) і розкрито принципи їх взаємозалежності та взаємодії. На основі цього аналізу встановлено, що досліджуваному ринку на даному етапі властиві низький та одночасно незадоволений попит на інноваційну працю, невідповідність та незбалансованість попиту і пропозиції за умов кількісного зменшення пропозиції, нерівномірність розвитку ринку інноваційної праці в аспектах регіонів та видів діяльності, незбалансованість і неузгодженість конгруентних інноваційних ринків, недосконалість інституціонального забезпечення, брак адекватних стимулів до інноваційної діяльності. Показано вплив ринку інноваційної праці на конкурентоспроможність національної економіки. Зроблено висновок про необхідність переходу від інерційного до модернізаційного сценарію розвитку ринку інноваційної праці в єдності з комплексними соціально-економічними перетвореннями, визначено параметри, умови та заходи щодо його реалізації.

Ключові слова: інноваційна праця, ринок інноваційної праці, конгруентні інноваційні ринки, інноваційна активність, модернізаційний сценарій розвитку.

Инновационный сегмент рынка труда: оценка тенденций и перспектив

И.Л. Петрова д-р экон. наук, проф., зав.каф. маркетинга и поведенческой экономики, ВУЗ Университет экономики и права КРОК г. Киев

Основная идея статьи состоит в обосновании процесса формирования рынка инновационного труда как отдельного сегмента, определении и оценке его тенденций и перспектив дальнейшего развития. Раскрыты особенные черты инновационного труда, позволяющие выделить его субъектов в специфический сегмент рынка. Дано определение рынка инновационного труда и особенностей его функционирования. Доказано, что тенденции развития рынка инновационного труда формируются под влиянием факторов спроса (инновационная активность предприятий, динамика инноваций, рыночной инновационной инфраструктуры) и факторов предложения (развитие науки и образования, уровень профессионально-квалификационной подготовки инновационных работников, готовность к инновациям, инновационной занятости). Введено понятие конгруентных инновационных рынков (рынки интеллектуальной собственности, инновационных технологий, продукции, инновационного труда, инновационного образования) и показаны принципы их взаимодействия. На основе анализа установлено, что рынку инновационного труда на данном этапе присущи низкий и в то же время неудовлетворенный спрос на инновационный труд, несоответствие и несбалансированность спроса и предложения на рынке инновационного труда при условии количественного уменьшения предложения, неравномерность развития рынка инновационного труда в аспектах регионов и видов деятельности, несбалансированность и несогласованность конгруентных инновационных рынков, несовершенное институциональное обеспечение, отсутствие достаточных стимулов для инноваций. Сделан вывод о необходимости перехода от инерционного к модернизационному сценарию развития рынка инновационного труда, определены параметры, условия и меры по его реализации.

Ключевые слова: инновационный труд, рынок инновационного труда, конгруентные инновационные рынки, инновационная активность, модернизационный сценарий развития.

Innovative segment of labour market: evaluation of trends and prospects

I.L. Petrova ScD (Economics), Prof., Head of Marketing and Behavioral Economics Chair University of Economics and Law KROK Ukraine, Kyiv

The main idea of the article is the justification of the formation process of the market of innovative work as a separate segment, determining and evaluating its trends and prospects of further development. Particular features of the innovative work that allow uniting its subjects in a specific market segment are covered. The definition of innovative labor market and features of its functioning is given in the aspect of demand and supply interaction, labor price set, competition character. It is proven that the innovative labor market trends are emerging under the influence of factors of demand (the innovative activity of enterprises, innovation dynamic, innovation implemen-tation, market innovation infrastructure) and factors of proposition (the development of science and education, quantity of employees in the sphere of innovative activity, the professional and qualification level of innovative employees, readiness to innovate, innovation employment). The innovative labor market is presented as a part of general market cycle. The concept of congruent innovation markets (markets of intellectual property, innovative technology, products, innovative work, innovative education) and the principles of their interaction are stated. On the basis of the analysis it is revealed that the characteristics of the market of innovative work, inherent at this stage, include the low and, at the same time, unsatisfied demand for innovative work, disparity and imbalance of supply and demand in the market of innovative work in conditions of quantitative reduction of the proposition, irregularity of the market development of innovative work in aspects of regions and activities, imbalance and lack of congruence of innovation markets, shortcomings of institutional support, lack of adequate incentives to innovation. A conclusion is made about the necessity of switching from the inertial scenario of innovative labor market development to modernization scenario in unity with complex social and economical transformation, which is defined in the aspects of the parameters, conditions and measures for its implementation.

Keywords: innovative work, innovative labor market, congruent innovative markets, innovation activity, mod-ernization scenario.