Версія для друку

Основні тренди страхового ринку України

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Основні тренди страхового ринку України

Сова О.Ю. кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК»

У статті розглянуто пріоритети діяльності страхових компаній на ринку фінансових послуг України та проведено вибірковий аналіз показників страхового ринку за 2013-2017 роки. Висвітлено тенденції розвитку світової страхової індустрії. З врахуванням входження інновацій та глобалізаційних процесів у страхування обґрунтовано ключові проблеми на страховому ринку України та шляхи їх вирішення.

Ключові слова: страховик, страхова компанія, страхування, страховий сектор, страхові ризики, державне регулювання страхової діяльності, тенденції страхового ринку.

Основные тренды страхового рынка Украины

Сова Е.Ю. кандидат экономических наук, доцент кафедры национальной экономики и финансов, Университет экономики и права «КРОК»

В статье рассмотрены приоритеты деятельности страховых компаний на рынке финансовых услуг Украины и проведен выборочный анализ показателей страхового рынка за 2013-2017 года. Раскрыты тенденции развития мировой страховой индустрии. С учетом вхождения инноваций и процессов глобализации в сферу страхования обоснованы ключевые проблемы на страховом рынке Украины и пути их решения.

Ключевые слова: страховщик, страховая компания, страхование, страховой сектор, страховые риски, государственное регулирование страховой деятельности, тенденции страхового рынка..

The main trends of the insurance market in Ukraine

O. Sova Ph.D. in Economics, Associate Professor of National Economy and Finance Department, «KROK» University

In the article priorities of activity of insurance companies in the market of financial services of Ukraine are considered and the selective analysis of indicators of the insurance market for 2013-2017 is spent. Trends in the development of the global insurance industry are revealed. Taking into account the introduction of innovations and the processes of globalization in the insurance sphere, the key problems in the insurance market of Ukraine and the ways of their solution are substantiated.

Keywords: insurer, insurance company, insurance, insurance sector, insurance risks, state regulation of insurance activity, trends of the insurance market.