Версія для друку

Зміни у сфері споживання домашніх господарств у 1990-х роках в Угорщині

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №49 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра міжнародних відносин та суспільних комунікацій
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • УДК: УДК 338.242.4.025.2(439)
 • ISBD: Ткач Д. І. Зміни у сфері споживання домашніх господарств у 1990-х роках в Угорщині / Д. І. Ткач // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 49. - С. 54-64.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Зміни у сфері споживання домашніх господарств у 1990-х роках в Угорщині

Д.І. Ткач доктор політичних наук, професор, проректор з міжнародних питань ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

У статті аналізуються зміни у сфері споживання домашніх господарств у1990-х роках в Угорщині. Визначаються ключові напрями діяльності держави у цій царині. Підкреслюється, що зміни в становищі домогосподарств віддзеркалюють реальні результати і соціальну ціну реформ, які часто не збігаються з їхніми оцінками на основі макроекономічних індикаторів. Особливо наголошується на тому, що невирішені соціальні проблеми, і понад усе масштаби бідності і безробіття, соціального відчуження, можуть стати серйозною перешкодою на шляху прогресу, джерелом серйозних соціальних, національних і політичних конфліктів. Відмічається, що саме в 90-х роках ХХ століття Угорщина активно проводила інституціональні соціальні реформи й адаптувалася до соціальних реформ, які відповідали вимогам ЄС.

Ключевые слова: Угорщина, реформування економіки, зміни в стані та поведінці домогосподарств в Угорщині, інституціональні соціальні реформи.

Изменения в сфере потребления домашних хозяйств в 1990-х годах в Венгрии

Д.И. Ткач доктор политических наук, профессор, проректор по международным вопросам ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК»

В статье анализируются изменения в сфере потребления домашних хозяйств в 1990-х годах в Венгрии. Определяются ключевые направления деятельности государства в этой области. Подчеркивается, что изменения в положении домохозяйств отражают реальные результаты и социальную цену реформ, которые часто не совпадают с их оценками на основе макроэкономических индикаторов. Особенно подчеркивается, что нерешенные социальные проблемы, и в основном этомасштабы бедности и безработицы, социального отчуждения, могут стать серьезным препятствием на пути прогресса, источником серьезных социальных, национальных и политических конфликтов. Отмечается, что именно в 90-х годов ХХ века Венгрия активно проводила институциональные социальные реформы и адаптировалась к социальным реформам, отвечающим требованиям ЕС.

Ключевые слова: Венгрия, реформирование экономики, изменения в состоянии и поведении домохозяйств в Венгрии, институциональные социальные реформы.

Changes in households consumption in the 1990s in Hungary

D.I. Tkach Doctor of Political Sciences, Vice-Rector for International Affairs “KROK” University

The article analyzes the most important transformations in the state and behavior of households in Hungary as a result of economic transformations in 90s. The key directions of state activity in this area are determined. It is emphasized that changes in the situation of households refl ects the real results and the social price of reforms, which often do not coincide with their estimates based on macroeconomic indicators. Particular emphasis is placed on the fact that unresolved social problems, especially the extent of poverty and unemployment, social exclusion, can become a serious obstacle to progress, source of serious social, national and political confl icts. It is noted that it was in 1990s that Hungary actively pursued institutional social reforms and adapted to social reforms that would meet EU requirements.

Keywords: Hungary, reforming of economy, transformation in the state and behavior of households in Hungary, institutional and social reforms.