Версія для друку

«Вчені записки Університету «КРОК» №3 (51)

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Менеджмент, Економічна теорія, Фінанси
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №51(3) «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 220
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2018 - Вип. №3 (51). – 220 с.
 • uk-UA

 • en-GB

Зміст

Розділ 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Колядич О.І. Історико-економічний сегмент сучасної парадигми економічної науки
 • Другова Є.В. Зростання ролі інформаційних технологій в соціально-економічній сфері сучасного суспільства

Розділ 2 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 • Дмитрієва Н.О. Динаміка та структура світової електронної торгівлі (комерції): аналіз трансформацій
 • Ткач Д.К. Шляхи удосконалення функціонування вітчизняного енергетичного ринку в умовах виходу на зовнішні ринки
 • Лисюк В.С. Динаміка та структура бюджетних видатків та їх вплив на макроекономічні пропорції

Розділ 3 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 • Панков М.М. Зміст інвестиційного процесу та механізм інвестиційного регулювання
 • Постоєнко К.І. Державне регулювання соціальних стандартів та продуктовий кошик в Україні
 • Сова О.Ю. Основні тренди страхового ринку України
 • Мошляк І.О. Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність

Розділ 4 ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

 • Тулуш Л.Д. Податкове стимулювання розвитку птахівництва в Україні

Розділ 5 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ І СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Даценко Ю.М. Вплив відновлювальної енергетики на взаємодії у суспільстві та економіку
 • Плетенецька С.М., Яценко В.С. Економіка використання водних ресурсів: екологічний аспект
 • Терон І.В. Вплив соціального капіталу на стабільність розвитку ринку праці: контекст безпеки
 • Гребень С.Є. Сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні та її фінансування

Розділ 6 МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 • Карюк В.І. Компетентністний підхід до управління розвитком кадрового потенціалу підприємства
 • Петрова І.Л., Сивка О.В. Розвиток інноваційної діяльності в організаціях освітньої сфери
 • Хішам Сафар Роль впровадження Total Quality Management у виробничих цінах на Лівійській металургійній компанії «LISCO»
 • Паращенко Л.І. Управління загальною середньою освітою на засадах м’якої системної методології П. Чекланда
  • Розділ 7 МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

   • Кофанов О.Є. Комплекс маркетингових стратегій стартап-проектів та побудова математичних моделей прогнозування їх успішності на ринку науково-технічної продукції
   • Луценко К.О., Луценко В.Ю. Актуальні тенденції розвитку комунікацій в системі маркетингу

   Розділ 8 ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   • Денисенко М.П., Бреус С.В. Сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні та взаємозв’язок з економічною безпекою закладів вищої освіти
   • Захаров О.І. Інновації в системі економічної безпеки підприємств
   • Коваленко В.В. Ризики в системі економічної безпеки підприємства та засоби їх нейтралізації
   • Лаптєв М.С. Вплив факторів внутрішнього середовища на економічну безпеку приватного закладу вищої освіти
   • Сугак Т.О. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємства
   • Яровой Т.С. Формування концепції громадянської безпеки держави
    • Розділ 9 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

     • Хаустова Є.Б., Шевченко Л.В., Лебедєва М.К. Організація відкритих інноваційних структур в закладах вищої освіти
     • Бєлова О.І. Інноваційна активність персоналу та способи її стимулювання на підприємстві

CONTENT

Introduction

Chapter 1 ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

 • Koliadych O. The historical and economic segment of the modern paradigm of economic science
 • Drugova E. The growing role of information technology in the socio-economic sphere of modern society

Chapter 2 INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

 • Dmytriyeva N. The world electronic trade: analysis of dynamics and transformations
 • Tkach D. Ways of improving the functioning of the domestic energy market in the conditions of access to foreign markets
 • Lysyuk V. Dynamics and structure of budget expenditures and their impact on macroeconomic proportions

Chapter 3 FINANCE, BANKING AND INSURANCE

 • Pankou M. The content of the investment process and the mechanism of the investment regulation
 • Postoienko K. State regulation of social standards and food basket in Ukraine
 • Sova O. The main trends of the insurance market in Ukraine
 • Moshlyak I. Investment activity of the enterprise and its efficiency

Chapter 4 ACCOUNTING, AUDIT AND TAXATION

 • Tulush L. Tax incentives for the development of poultry farming in Ukraine

Chapter 5 ECONOMY AND MANAGEMENT OF THE STATE AND ECONOMIC ENTITIES

 • Datsenko Y. Influence of renewable energy on relationships in society and economics
 • Pletenetska S., Yatsenko V. Economy of the use of water resources: ecological aspect
 • Teron I. The interests of the social development subjects in rural settlements: essence and structure of priorities
 • Greben S. The modern state of development of higher education in Ukraine and its financing

Chapter 6 MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

 • Karyuk V. Competent approach to managing the development of personnel potential of the enterprise
 • Petrova I., Syvka O. Development of innovative activity in the institutions of educational sphere
 • Hisham Safar The role of Total Quality Management implementation on production rates at Libyan Iron & Steel Company «LISCO»
 • Paraschenko L. Management of secondary education on the basis of soft system methodology P.Cheklanda

Chapter 7 MARKETING, ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND STOCK EXCHANGES

 • Kofanov O. The complex of the startup marketing strategies and the development of the mathematical models for predicting their success on the market of the scientific and technical products
 • Lutsenko K., Lutsenko V. Modern trends in the development of communications in the system of marketing
  • Chapter 8 ECONOMIC SECURITY OF THE STATE AND ECONOMIC ENTITIES

   • Denysenko M., Breus S. The current state of higher education in Ukraine and the relationship of economic security institutions of higher education
   • Zakharov O. The innovation in the system of economic security of enterprises
   • Kovalenko V. Risks in the system of economic security of the enterprise and means of their neutralization
   • Laptiev M. Influence of factors of the internal environment on the economic security of a private higher education institution
   • Sugak T. Features of informational and analytical support of the financial component of the system of economic security of the enterprise
   • Yarovoy T. Formation of the concept of public security of the state

   Chapter 9 INNOVATIVE ACTIVITIES

   • Khaustova Y., Shevchenko L., Lebediev M. Organization of Open Innovative Structures in higher education institutions
   • Bielova O. Personnel innovative activity and methods of its stimulation at the enterprise