• uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Пошук

Для здійснення пошуку в Електронній бібліотеці Університету «КРОК» Ви можете скористатися:

 1. Розширеним пошуковим сервісом сайту Screenshot of Search menu button в головному меню (зазначивши пошукові дані: автор, рік публікації, ключові слова тощо). Пошук за змістом файлів не проводиться.
 2. Пошуком автора за фото на сторінці переліку авторів, якщо раптом забули прізвище.
 3. Пошуковим сервісом Google (доступним нижче на сторінці), що здійснює пошук не лише на сторінках сайту, а й у файлах публікацій

 

Пошук одночасно за змістом сторінок сайту та змістом файлів публікацій:

Поиск

Для осуществления поиска в Электронной библиотеке Университета «КРОК» Вы можете воспользоваться:

 1. Расширенным поисковым сервисом сайта Screenshot of Search menu button в главном меню (отметив поисковые данные: автор, год публикации, ключевые слова и т.п.). Поиск по содержанию файлов не проводится.
 2. Поиском автора по фото на странице перечня авторов, если вдруг забыли фамилию.
 3. Поисковым сервисом Google (доступным ниже на странице), который осуществляет поиск не только на страницах сайта, но и в файлах публикаций

 

Поиск одновременно по содержанию страниц сайта и содержанию файлов публикаций:

Search

To make search in electronic library of «KROK» University you can use:

 1. Extended search service of the site Screenshot of Search menu button in the main menu (noting the search data: author, publication year, keywords, etc.). Search by files content is not conducted.
 2. Search for the author by photo on the page of the authors’ list, if you accidently forgot the surname.
 3. Search engine Google (available on the page below), that searches not only on the site, but also in publications’ files

 

Search simultaneously by the content of the site pages and content of publications’ files:

 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами