Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств гірничо-промислового комплексу

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Сугак Т.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств гірничо-промислового комплексу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності (економічні науки). – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2018.

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних та практичних аспектів системи ЕБП. Зокрема, розроблено нові науково-методологічні підходи і надані практичні рекомендації щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств. Запропоновано алгоритм удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств, який передбачає поетапну реалізацію визначених дій щодо ідентифікації факторів впливу середовища на економічну безпеку підприємства, визначення чинників для обрання способів, прийомів, технологій обліку; розроблення, ранжування, оцінку ефективності системи заходів з інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств.

Удосконалено підходи до оптимізації взаємодії між зацікавленими сторонами та суб’єктом господарювання щодо задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом розроблення моделі інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств, що сприяє зменшенню ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності. Запропоновано структурно-логічну схему побудови інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи ЕБП. Ідентифіковано чинники впливу середовища, досліджено механізм впливу облікової політики на інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств. Розроблено методичний підхід до оцінки рівня економічної безпеки на прикладі ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат». Надано пропозиції щодо удосконалення обліково-аналітичного інструментарію діагностування стану фінансової безпеки підприємств із застосуванням методу проектування DMADV концепції «Шість сигм» шляхом використання методів та інструментів проектування, удосконалення й управління процесами.

Ключові слова: економічна безпека, інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки, загрози, методи, обліковий інструментарій, оцінка рівня економічної безпеки підприємства.

Сугак Т.А. Информационно-аналитическое обеспечение финансовой составляющей системы экономической безопасности предприятий горно-промышленного комплекса. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 21.04.02 - экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности (экономические науки). - ВУЗ "Университет экономики и права «КРОК», Киев, 2018.

Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретико-методологических и практических аспектов системы экономической безопасности предприятия. В частности, разработаны научно-методологические подходы и даны практические рекомендации по совершенствованию информационно-аналитического обеспечения финансовой составляющей системы экономической безопасности предприятий.

Предложен алгоритм совершенствования информационно-аналитического обеспечения финансовой составляющей системы экономической безопасности предприятий, который предусматривает поэтапную реализацию определенных действий по идентификации факторов влияния среды на экономическую безопасность предприятия; выбор способов, приемов, технологий учета; разработку, ранжирование, оценку эффективности системы мер по информационно-аналитического обеспечения финансовой системы экономической безопасности предприятий.

Усовершенствованы подходы к оптимизации взаимодействия между заинтересованными сторонами и субъектом хозяйствования по удовлетворению информационных потребностей пользователей путем разработки модели информационно-аналитического обеспечения финансовой системы экономической безопасности предприятий, что способствует уменьшению рисков существенного искажения финансовой отчетности.

Предложена структурно-логическая схема построения информационно-аналитического обеспечения финансовой составляющей системы экономической безопасности предприятия. Идентифицировано факторы влияния среды, исследован механизм влияния учетной политики на информационно-аналитическое обеспечение финансовой составляющей системы экономической безопасности предприятий. Разработан методический подход к оценке уровня экономической безопасности на примере ОАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат». Даны предложения по совершенствованию учетно-аналитического инструментария диагностики финансовой безопасности предприятий с применением метода проектирования DMADV концепции «Шесть сигм» путем использования методов и инструментов проектирования, совершенствование и управления процессами.

Кeywords: экономическая безопасность, информационно-аналитическое обеспечение финансовой системы экономической безопасности, угрозы, методы, учетная инструментарий, оценка уровня экономической безопасности предприятия.

T.O. Sugak. Information and analytical support of the financial system of economic security of enterprises of the mining and industrial complex . – Manuscript.

Thesis for the obtaining of PhD scientific degree on the 21.04.02 – Economic Security of the Economic Entities. – «КРОК» University, Kiev, 2018.

The thesis is devoted to complex research of theoretical and practical aspects of methodological and economical security companies. Formulated the conceptual approaches to economic security, the functional components defined in economic security. An algorithm for improving the information and analytical provision of the financial component of the system of economic security of enterprises is developed, which provides for the phased implementation of certain actions regarding the identification of environmental factors on the economic security of the enterprise, determination of factors for the selection of methods, techniques, accounting technologies; development, ranking, evaluation of the effectiveness of the system of measures for information and analytical support of the financial component of the system of economic security of enterprises.

The structural-logical scheme of construction of informational and analytical support of the financial component of the system of the economic security is proposed. Identified factors influencing the environment in the system of economic safety of managing subjects, investigated the mechanism of the effect of accounting policies to ensure the economic security of enterprises. A methodical approach to the evaluation of the economic security of the example of Public company «Ingulets Mining and Processing Plant». An algorithm for improving the economic security economic entity, based on effective development of information and analytical support for the financial component of the company's economic security system for improving the quality of management using the DMADV design method of the Six Sigma concept through the use of various methods and tools for designing, improving and managing processes.

Кeywords: economic security, informational and analytical support of the system of economic security, financial component of the economic security system, threats, methods, accounting tools, assessment of the level of economic security of the enterprise

Сугак Тетяна Олександрівна

Сугак Тетяна Олександрівна

Сугак Татьяна Александровна

Sugak Tetyana Oleksandrivna

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами