Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку промисловості України

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Кириченко О.С. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку промисловості України. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (економічні науки). – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». - Київ, 2021.

У дисертації розроблено й обґрунтовано теоретико-методологічні засади та науково-практичні рекомендації щодо інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості України. Досліджено етапи промислового розвитку й узагальнено фактори технологічно-промислового еволюціонування. З’ясовано змістовно-типологічні характеристики інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку як сукупності механізмів, методів, засобів та інструментів державної економічної політики. Виявлено підходи до формування ключових векторів інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості.

Сформовано модель інтегрального оцінювання інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості регіонів і загалом усієї України. Обгрунтовано концептуальні та методологічні засади розвитку промисловості України на засадах «Індустрії 4.0» в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції.

Виявлено шляхи вдосконалення державної промислової політики як інституційного базису інвестиційного забезпечення функціонування й розвитку промисловості країни. Сформовано структурне моделювання державних цільових програм розвитку промисловості України на засадах «Індустрії 4.0».

Формалізовано застосування програмно-цільового підходу в інвестиційному забезпеченні інноваційного розвитку промисловості України в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції та «Індустрії 4.0».

Визначено напрями, заходи й інструменти державної політики в регулюванні та стимулюванні розвитку сфери науково-технологічних розробок.

Запропоновано інституційний, організаційний механізми, важелі, інструменти венчурного фінансування інноваційної діяльності й інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості. Систематизовано комплекс інструментів державного регулювання венчурного інвестування. Розроблено механізм формування інституційного базису впровадження публічно-приватного партнерства в інвестиційному забезпеченні інноваційного розвитку промисловості.

Ключові слова: інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку, модернізація, промисловість, Індустрія 4.0, Четверта промислова революція, інституційний базис, методи, механізм, державне регулювання, венчурне фінансування, публічно-приватне партнерство

Кириченко О.С. Инвестиционное обеспечение инновационного развития промышленности Украины. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством (экономические науки) – ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК» . - Киев, 2021.

Диссертация посвящена обоснованию теоретико-методологических основ и прикладных рекомендаций по инвестиционному обеспечению инновационного развития промышленности Украины. Изучены этапы развития промышленности и обобщены факторы технологической и промышленной эволюции. Уточнены содержательные и типологические характеристики инвестиционного обеспечения инновационного развития как совокупности механизмов, методов, средств и инструментов государственной экономической политики. Определены подходы к формированию ключевых векторов инвестиционной поддержки иновационного развития примышленности.

Сформирована модель комплексной оценки инвестиционной поддержки инновационного развития региональной промышленности и всей Украины. Обоснованы концептуальные и методологические принципы развития промышленности Украины на базе «Индустрии 4.0» в контексте перехода к технологиям Четвертой промышленной революции. Определены пути совершенствования государственной промышленной политики как институциональной основы инвестиционной поддержки функционирования и развития промышленности страны. Сформировано структурное моделирование государственных целевых программ развития промышленности Украины на базе «Индустрии 4.0». Формализовано применение программно-целевого подхода в инвестиционной поддержке инновационного развития промышленности Украины в условиях перехода к технологиям Четвертой промышленной революции и «Индустрии 4.0». Определены направления, меры и инструменты государственной политики в области регулирования и стимулирования развития сферы научно-технических разработок. Предложены институциональные, организационные механизмы, рычаги, инструменты венчурного финансирования инновационной деятельности и инвестиционной поддержки развития инновационной отрасли. Систематизирован комплекс инструментов государственного регулирования венчурного инвестирования. Разработан механизм формирования институциональной основы реализации государственно-частного партнерства в инвестиционной поддержке развития инновационной отрасли.

Ключевые слова: инвестиционная поддержка инновационного развития, модернизация, промышленность, Индустрия 4.0, Четвертая промышленная революция, институциональные основы, методы, механизмы, государственное регулирование, венчурное финансирование, государственно-частное партнерство

Kyrychenko O. Investment support of innovative development of industry of Ukraine. – On the right of the manuscript.

Dissertation for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.03 – Economics and Management of National Economy. – «University of Economics and Law «KROK», Kyiv, 2021.

The thesis develops and substantiated theoretical and methodological principles and applied recommendations on investment support for innovative development of Ukraine's industry. The stages of industrial development and generalized factors of technological and industrial evolution were studied. The substantive and typological characteristics of investment support of innovative development as a set of mechanisms, methods, means and tools of state economic policy were clarified. Approaches to the formation of key vectors of investment support for innovative industry development have been identified.

The model of integrated evaluation of investment support of innovative development of regional industry and the whole Ukraine in general has been formed. The conceptual and methodological principles of ukraine's industry development on the basis of "Industry 4.0" in the context of transition to technologies of the Fourth Industrial Revolution are substantiated. Ways of improvement of the state industrial policy as an institutional basis of investment support for the functioning and development of the country's industry were identified. Structural modeling of state target programs for the development of industry of Ukraine on the basis of "Industry 4.0" was formed. The application of program-target approach in investment support of innovative development of Industry of Ukraine in the context of transition to technologies of the Fourth Industrial Revolution and "Industry 4.0" was standardized. The directions, measures and tools of state policy in regulating and stimulating the development of the sphere of scientific and technological developments are determined. Institutional, organizational mechanisms, levers, tools of venture financing of innovation activity and investment support of innovative industry development have been developed. The complex of instruments of state regulation of venture investment has been systematized. The mechanism of formation of institutional basis for the implementation of public-private partnership in investment support of innovative industry development has been developed.

Scientifically substantiated implementation of a systematic approach to improving the institutional basis for the development of industry "Industry 4.0" with the implementation of changes in state industrial policy, structural policy, improvement of institutional, investment, financial and credit, scientific and technical, innovative, personnel and regional policies; regulatory support of industry, which forms the conceptual basis of high-tech industrial development, activates the processes of changing the structure of national industry with the growth of shares of high-tech industries and the development of new industries, the production of import substitution goods, changes in the structure of exports and imports of products, digitalization of industry, will contribute to the development of vertically and horizontally integrated industrial complexes.

The structural and hierarchical complex of state target programs for the development of industry of Ukraine was formed on the basis of "Industry 4.0", which is a "tree" of targeted interrelated strategic solutions, the implementation of which, unlike existing approaches, will ensure the implementation of systemic renewal and development in four basic directions of state target programs: development of scientific research in the field of innovative technologies; development of "Industry 4.0" in Ukraine; development of collective investment institutions; and development of renewable energy and energy system "Energy 4.0"; the implementation and implementation of which will allow to initiate and implement priority projects for the creation of innovations, their implementation at updated industrial capacities, ensure the growth of investment activity and the formation of a powerful investment environment on the basis of public-private partnership, will make it possible to build an independent balanced energy system that together will ensure the development of industry as the basis for the sustainable functioning of the economic system. high level of its economic security and future development.

Keywords: investment support of innovative development, modernization, industry, Industry 4.0., Fourth Industrial Revolution, institutional basis, methods, mechanism, state regulation, venture financing, public-private partnership

Кириченко Оксана Сергіївна

Кириченко Оксана Сергіївна

кандидат економічних наук

Кириченко Оксана Сергеевна

кандидат экономических наук

Kyrychenko Oksana

Candidate of Economic Sciences

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Персональна сторінка

 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами