Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств (на матеріалах підприємств транспортного машинобудування)

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Копитко М. І. Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств (на матеріалах підприємств транспортного машинобудування). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. – Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2015.

У дисертації вирішено наукову проблему, яка полягає у розробленні теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій щодо комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств транспортного машинобудування.

Результати авторських досліджень полягають у систематизації підходів до розуміння сутності економічної безпеки підприємств та обґрунтуванні вагомості комплексного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання, розробленні його структури з адаптацією до специфіки діяльності вітчизняних підприємств та з урахуванням впливу дестабілізуючих чинників. Під дестабілізуючими чинниками запропоновано розуміти виклики, ризики, загрози та небезпеки, які виникають у внутрішньому та зовнішньому середовищах.

На основі проведеного аналізу функціонування підприємств транспортного машинобудування досліджено дестабілізуючі чинники внутрішнього та зовнішнього середовищ, визначено ті, які проявляють найбільший ступінь негативного впливу та розроблено заходи протидії зазначеному впливу.

З метою конкретизації рекомендацій щодо здійснення комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств розроблено модель оцінювання рівня економічної безпеки і сформовано інтегральний показник, який, враховуючи безпеку щодо кожного окремого індикатора та функціональної складової, дозволяє визначити тактичну та стратегічну оцінку для розроблення управлінських рішень у процесі комплексного забезпечення економічної безпеки; обґрунтовано методологічні засади вибору стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств на основі врахування результатів оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, рівні внутрішніх та зовнішніх загроз; здійснено оцінювання ефективності комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств транспортного машинобудування, що дає змогу реалізувати тактичний і стратегічний контроль та приймати оперативні рішення в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: економічна безпека підприємств, система економічної безпеки підприємств, комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств, методологія оцінки рівня економічної безпеки підприємств транспортного машинобудування, дестабілізуючі чинники, персонал підприємства, стратегія економічної безпеки підприємств, оцінювання ефективності комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств.

Копытко М. И. Обеспечение экономической безопасности предприятий (на материалах предприятий транспортного машиностроения). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 21.04.02 – экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности. – Университет экономики и права «КРОК», Киев, 2015.

В диссертации решено научную проблему, которая заключается в разработке теоретико-методологических основ формирования комплексного обеспечения экономической безопасности предприятий транспортного машиностроения.

Результаты авторских исследований заключаются в систематизации подходов к пониманию сущности экономической безопасности предприятий и обосновании значимости комплексного обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйствования, разработке его структуры с адаптацией к специфике деятельности отечественных предприятий и с учетом влияния дестабилизирующих факторов. Под дестабилизирующими факторами предложено понимать вызовы, риски, угрозы и опасности, которые возникают во внутренней и внешней среде.

На основе проведенного анализа функционирования предприятий транспортного машиностроения исследованы дестабилизирующие факторы внутренней и внешней среды, определены те, которые вызывают максимальную степень негативного воздействия и разработаны меры противодействия указанному воздействию.

С целью разработки направлений комплексного обеспечения экономической безопасности предприятий разработана модель оценки уровня экономической безопасности и сформирован интегральный показатель, который, учитывая безопасность по каждому отдельному индикатору и функциональной составляющей, позволяет определить тактическую и стратегическую оценки для разработки управленческих решений в процессе комплексного обеспечения экономической безопасности; обосновано методологические основы выбора стратегии экономической безопасности предприятий на основе учета результатов оценки уровня экономической безопасности предприятия, уровня внутренних и внешних угроз; осуществлена оценка эффективности комплексного обеспечения экономической безопасности предприятий транспортного машиностроения, что позволяет осуществлять тактический и стратегический контроль и реализовывать оперативные решения в процессе обеспечения экономической безопасности предприятия

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятий, система экономической безопасности предприятий, комплексное обеспечение экономической безопасности предприятий, методология оценки уровня экономической безопасности предприятий транспортного машиностроения, дестабилизирующие факторы, персонал предприятия, стратегия экономической безопасности предприятий, оценка эффективности комплексного обеспечения экономической безопасности предприятий.

Kopytko M. Сomplex provisioning of economic security of enterprises (on materials of transport engineering enterprises). – Manuscript.

The thesis for the degree of doctor of economic sciences, specialty 21.04.02 - economic security of business entities. - University of Economics and Law "KROK", Kyiv, 2015.

The thesis addresses a scientific problem, which is to develop theoretical and methodological foundations of complex economic security of transport engineering enterprises.

The results of the own research are to systematize approaches to understanding the essence of economic security of enterprises, substantiating the importance of complex economic security undertakings, development of its structure with adaptation to specifics of domestic enterprises considering the destabilizing factors. Destabilizing factors are challenges, risks, threats and dangers that arise in internal and external environments.

Based on the analysis of the operations of transport engineering enterprises defined the meaning of "economic security of enterprises" and "complex provisioning of economic security of enterprises"; developed and proved structure and made categorial characterization of complex provisioning of economic security of enterprises on the basis of current business conditions in Ukraine; defined and visualized concept and structural decomposition of the system of economic security of enterprises and its elements in details; analyzed and adapted mechanism of global experience in ensuring economic security for domestic businesses; analyzed the condition and operations of economic security of transport engineering enterprises in Ukraine from the list of destabilizing factors form the internal and external environments and modeling of their impact; the model of human resource management in the complex provisioning of economic security, taking into account the impact of the time change of the major factors that can contribute to threats to the personnel security of the enterprise; developed a mechanism to minimize the negative impact of destabilizing factors of the environment on transport engineering enterprises;

In order to establish directions for economic security of enterprises developed the model of evaluation of economic security and formed integral indicator that incorporates each separate indicator and a functional component to determine the tactical and strategic assessment to elaborate managerial solutions in the complex provisioning of economic security; proved methodological foundations of selection of economic security strategy of enterprises considering the results of evaluation of economic security, the level of internal and external threats; conducted a comprehensive evaluation of the effectiveness of economic security of transport engineering enterprises that enables performing of tactical and strategic control and implementation of operational decisions in the process of ensuring of economic security.

Keywords: economic security, the system of economic security, complex provisioning of economic security of enterprises, assessment methodology for the level of economic security of transport engineering enterprises, destabilizing factors, personnel, economic security strategy, a comprehensive evaluation of the effectiveness of economic security of enterprises.

Копитко Марта Іванівна

Копитко Марта Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

Копытко Марта Ивановна

кандидат экономических наук, доцент

Kopytko, Marta Ivanivna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами