Організаційно-економічний механізм інформатизації вищої освіти

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Топузов М.О. Організаційно-економічний механізм інформатизації вищої освіти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2016.

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове розв’язання наукової проблеми, що виявляється у розробці організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти.

Розкрито теоретико-методологічні підходи до інформаційного забезпечення сучасної вищої школи; суть організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти, визначено стратегічні цілі реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації в умовах Болонського процесу; охарактеризовано зміст інформатизації вищої освіти.

Системно обґрунтовано та визначено зміст організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти як професійно цілеспрямованого, економічно ефективного внесення змін і новацій в освітній простір вищої школи шляхом раціонального управління інформаційно-освітніми ресурсами.

Здійснено аналіз стану впровадження інформаційних технологій у процес навчання сучасного ВНЗ, виходячи з інституціоналістських позицій, подано інтерпретацію результатів реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти, визначено проблеми й ефективність інформатизації вищої вітчизняної освіти та задачі фінансового забезпечення цього процесу.

Виходячи з інституціоналістських позицій, розкрито зміст сучасної вітчизняної освітньої політики та можливості оптимізації інституціональних умов реалізації її місії, напрямки та способи ефективної реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти в контексті вітчизняної освітньої політики, запропоновано інноваційні засоби його реалізації.

Визначені пріоритетні напрями розвитку інформатизації вищої освіти України, запропоновані основні організаційні зміни в системі вищої освіти, сформульовані цілі та інструменти економічної політики держави, що дозволять сформувати адекватну систему вищої освіти.

Ключові слова: система вищої освіти, інформатизація вищої освіти, інноваційні засоби, організаційно-економічний механізм, управління інформаційно-освітніми ресурсами, економічна політика держави.

Топузов М.О. Организационно-экономический механизм информатизации высшего образования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – Высшее учебное заведение «Университет экономики и права «КРОК», Киев, 2016.

В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и новое решение научной проблемы, представленной в разработке организационно-экономического механизма информатизации высшего образования.

Раскрыты теоретико-методологические подходы к информационному обеспечению современной высшей школы; суть организационно-экономического механизма информатизации высшего образования, определены стратегические цели реализации организационно-экономического механизма информатизации в условиях Болонского процесса; охарактеризовано содержание информатизации высшего образования.

Системно обосновано и определено содержание организационно-экономического механизма информатизации высшего образования как профессионально целенаправленного, экономически эффективного внесения изменений и новаций в образовательное пространство высшей школы путем рационального управления информационно-образовательными ресурсами.

Осуществлен анализ состояния внедрения информационных технологий в процесс обучения современного вуза, исходя из институционалистских позиций, представлена интерпретация результатов реализации организационно-экономического механизма информатизации высшего образования, определены проблемы и эффективность информатизации высшего отечественного образования и задачи финансового обеспечения этого процесса.

Раскрыто содержание современной отечественной образовательной политики и возможности оптимизации институциональных условий реализации ее предназначения, направления и способы эффективной реализации организационно-экономического механизма информатизации высшего образования в контексте отечественной образовательной политики, предложены инновационные средства его реализации.

Определены приоритетные направления развития информатизации высшего образования Украины, предложены основные организационные изменения в системе высшего образования, сформулированы цели и инструменты экономической политики государства, которые позволят сформировать адекватную систему высшего образования.

Ключевые слова: система висшего образования, информатизация высшего образования, инновационные средства, организационно-экономический механизм, управление информационно-образовательными ресурсами, экономическая политика государства.

Topuzov M.O. Organizational and economic tool of the higher education informatization. – Manuscript.

The thesis for the degree of a Candidate of Economic Sciences on the specialty 08.00.03 – economics and management of national economy. – University of Economics and Law «KROK». – Kyiv, 2016.

The thesis presents the theoretical generalization and the new solution of the scientific problems, demonstrated in the development of the organizational and economic tool of the higher school informatization.

The theoretical and methodological approaches to the informational provision of a modern higher school as well as the essence of the organizational and economic tool of the higher school informatization was covered; the strategic goals of the implementation of the organizational and economic tool of informatization under the conditions of the Bologna process were determined; the content of the higher education informatization was characterized.

The content of the organizational and economic tool of the higher education informatization as the professionally oriented, economically effective making changes and implementing innovations in the higher school educational space by means of the regional management of the informational and educational resources was systemically specified and defined.

The analysis of the state of information technologies implementation in the learning process of modern universities was conducted on the basis of the institutional aspects; the interpretation of the results of the implementation of the organizational and economic tool of informatization in higher education was provided; the problems and the effectiveness of the national informatization of higher education and the problem of financial support for this process were determined.

Based on the institutional aspect, the content of modern national education policy and the opportunities to optimize the institutional conditions for the realization of its mission, the directions and the ways of the effective implementation of the organizational and economic tool of higher education informatization in the context of the national educational policies were represented; some innovative implementation means were suggested.

The determined priority directions of higher education informatization in Ukraine were defined; the major organizational changes in higher education, goals and tools of economic policy that will create the proper system of higher education were proposed.

Кey words: higher education, higher education informatization, innovative products, organizational and economic tool, management of the informational and educational resources, economic policy.

Топузов Михайло Олегович

Топузов Михайло Олегович

Топузов Михаил Олегович

Topuzov Mikhailo Olegovich

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами