Організаційно-психологічні детермінанти адаптації безробітних на етапі професійної перепідготовки

  • uk-UA

  • en-GB

Пасічна В.Г. Організаційно-психологічні детермінанти адаптації безробітних на етапі професійної перепідготовки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія. – Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Київ, 2018.

У дисертаційній роботі надано теоретичне узагальнення проблеми адаптації і представлено розв’язання актуального науково-практичного завдання, яке полягає у з’ясуванні організаційно-психологічних детермінант і проявів адаптації безробітних на психологічному, соціально-психологічному, професійному і функціональному рівнях, а також розроблено концептуальну модель психологічного супроводу вторинної адаптації безробітних протягом професійної перепідготовки.

Визначено компоненти організаційно-психологічних детермінант адаптації безробітних під час психологічного супроводу протягом професійної перепідготовки, що зумовлюють внутрішню структуру вторинної адаптації безробітних до професійної перепідготовки та включають 5 факторів: індивідуально-психологічний потенціал адаптації, мотиваційний, соціально-психологічний, професійний, емоційно-вольовий. Розроблено методологічні засади психологічного дослідження організаційно-психологічних детермінант адаптації безробітних. Доведено ефективність використання методів психологічного супроводу протягом професійної перепідготовки безробітних.

Ключові слова: адаптація, безробітні, професійна перепідготовка, психологічний супровід, організаційно-психологічні детермінанти

Pasichna V.G. Organizational-psychological determinants of adaptation of the unemployed at the stage of professional retraining. – The manuscript.

The dissertation for a candidate degree in psychological sciences, specialty 19.00.10 – organizational psychology, economic psychology. – Higher educational institution «Universit of Economics and Law «Krok». – Kyiv, 2018.

The dissertation deals with theoretical generalization and presents the solution of the actual scientific and practical task, which consists in elucidation of organizational and psychological determinants and manifestations of adaptation of the unemployed at the psychological, social, professional and functional levels, as well as the development of the conceptual model of psychological support of the secondary adaptation of the surveyed under professional retraining.

The organizational and psychological determinants of adaptation of the unemployed during psychological support during professional retraining, which determine the internal structure of the secondary adaptation of the unemployed to vocational retraining were clarified and identified, and include 5 factors: individual psychological potential of adaptation, motivational, social, professional, emotional and volitional. The organizational and methodical principles of the conceptual model of psychological support of the secondary adaptation of the unemployed at the retraining stage were developed, which include theoretical and methodological principles, purpose, tasks, stages of psychological support and types of psychological assistance, that provided conducting and forming experiments aimed at disclosing the content of organizational and psychological determinants and clarifying the peculiarities of their manifestations.

The basis of the empirical research is the author's conceptual model of psychological support for adaptation to new work. It is considered by us as: a comprehensive psychological impact, consisting of interrelated components: diagnostics of organizational and psychological determinants, socio-psychological problems; psychological counseling on the optimization of psychological adaptation to new work, assistance in solving personal problems; psycho-correction and psychotherapeutic work; psychological rehabilitation; professional psychological training.

Кeywords: adaptation, unemployed, professional retraining, psychological support, organizational and psychological determinants

Пасічна Валерія Григорівна

Пасічна Валерія Григорівна

Пасичная Валерия Григорьевна

Pasichna Valeriia

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами