Професійна культура юриста та її значення у юридичній практиці

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Аронов Ян – Професійна культура юриста та її значення у юридичній практиці. - На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Київ, 2020.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-правових аспектів професійної культури юриста та її значенню у юридичній практиці. Здійснено аналіз сутності професійної культури юриста, на підставі чого зроблено висновок, що професійна культура юриста є мультикультурним феноменом, яка уособлює різновид загальної культури особи, сутність якого визначається онтологією правничої професії та відображає досвід діяльності правників як духовний, так і матеріальний, а також очікування соціуму щодо професійної діяльності юриста. Обґрунтовано положення про диференціацію процесу формування професійної культури юриста з виокремленням трьох його етапів.

Сформульовано поняття «правова культура юриста»; «моральна культура юриста»; «політична культура юриста»; «економічна культура юриста».

Обгрунтовано необхідність уніфікації професійних вимог до правників та її об’єктивації у формі нормативно-правового акту, що є особливо актуальним в умовах, коли професійні вимоги ігноруються, а професійне об’єднання не є ефективним регулятором фахового середовища. Важливим напрямом підвищення дієвості морально-етичних норм є запровадження стандартів поведінки на локальному рівні, зокрема у межах адвокатських об’єднань, що посилить контроль за реалізацією цих норм.

Аргументовано положення про необхідність формування нового типу юриста, який, крім наявності відповідної кваліфікації, повинен бути професіоналом з властивими йому навичками комплексного вирішення проблем, критичного і креативного мислення, високої самоорганізації, з умінням керувати людьми та взаємодіяти з оточуючими; він має бути працездатним, а також з когнітивною гнучкістю та емоційним інтелектом.

Епістемологія моделей професійної культури юриста в Україні та Європі передбачає виокремлення у архітектоніці таких моделей наступних елементів: ідеологічний, морально-етичний, освітній, державно-політичний, контамінація яких дозволяє відтворити цілісний образ правника.

Доведено, що пріоритетним напрямком розвитку юридичної професії у 2018-2020 роках має стати наближення до європейських стандартів юридичної діяльності, що повинно відображатись як у нормативному забезпеченні, так і в повсякденній діяльності юриста в Україні.

Ключові слова: економічна культура юриста, модель професійної культури юриста, моральна культура юриста, політична культура юриста, правова культура юриста, професійна культура юриста.

Аронов Ян - Профессиональная культура юриста и ее значение в юридической практике. - На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. - Высшее учебное заведение «Университет экономики и права «КРОК». - Киев, 2020.

Диссертация посвящена исследованию теоретико-правовых аспектов профессиональной культуры юриста и ее значению в юридической практике. Проанализирована сущность профессиональной культуры юриста на основании чего сделан вывод, что профессиональная культура юриста является мультикультурным феноменом, представляет собой разновидность общей культуры личности, сущность которого определяется онтологией юридической профессии и отражает опыт деятельности юристов как духовный, так и материальный, а также ожидания социума от профессиональной деятельности юристов. Обосновано положение о дифференциации процесса формирования профессиональной культуры юриста с выделением трех его этапов.

Сформулированы понятия «правовая культура юриста»; «нравственная культура юриста»; «политическая культура юриста»; «экономическая культура юриста».

Обоснована необходимость унификации профессиональных требований к юристам и ее объективации в форме нормативно-правового акта, что особенно актуально в условиях, когда профессиональные требования игнорируются, а профессиональное объединение не является эффективным регулятором профессиональной среды. Важным направлением повышения действенности морально-этических норм является внедрение стандартов поведения на локальном уровне, в частности в рамках адвокатских объединений, что усилит контроль за реализацией этих норм.

Аргументировано положение о необходимости формирования нового типа юриста, помимо наличия соответствующей квалификации, должен быть профессионалом с присущими ему навыками комплексного решения проблем, критического и креативного мышления, высокой самоорганизацией, с умением управлять людьми и взаимодействовать с окружающими; он должен быть работоспособным, а также с когнитивной гибкостью и эмоциональным интеллектом.

Эпистемология моделей профессиональной культуры юриста в Украине и Европе предусматривает выделение в архитектонике таких моделей следующих элементов: идеологический, морально-этический, образовательный, государственно-политический, контаминация которых позволяет воссоздать целостный образ юриста.

Доказано, что приоритетным направлением развития юридической профессии в 2018-2020 годах должно стать приближение к европейским стандартам юридической деятельности, что должно отображаться как в нормативном обеспечении, так и в повседневной деятельности юристов в Украине.

Кeywords: экономическая культура юриста, модель профессиональной культуры юриста, нравственная культура юриста, политическая культура юриста, правовая культура юриста, профессиональная культура юриста.

Aronov Ya. Professional Culture of a Lawyer and its Importance for Legal Practice. – Мanuscript.

Thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal studies. – University of Economics and Law «KROK». – Kyiv, 2020.

The dissertation covers theoretical and legal aspects of the professional culture of a lawyer and its importance for legal practice. The thesis work reflects results from the analysis of the essence of “professional culture of a lawyer” term, that refers the term to a multicultural phenomenon, which is being recognized as a kind of general culture of a person, the essence of which is determined by the ontology of the legal profession and which reflects work experience of a lawyers, both spiritual and material, and also – societal expectations on professional activities of a lawyers. The author substantiates the provision on the differentiation of the process of formation of the professional culture of a lawyer with the distinction of its three stages.

The thesis formulates the definition of the concepts of “legal culture of a lawyer”; “moral culture of a lawyer”; “political culture of a lawyer”; “economic culture of a lawyer”.

The dissertation justifies the necessity of unification of professional requirements for lawyers and its objectification in the form of a normative and legal act, which is especially relevant in conditions when the professional requirements are being ignored, and the professional association is not an effective regulator of the professional environment. The introduction of standard for behavior at the local level, in particular within the framework of lawyer associations, which will strengthen the control over the implementation of these norms, will be an important direction for increasing the effectiveness of moral and ethical norms.

The paper also gives reasons for the provision on the necessity to form a new type of a lawyer, who in addition to appropriate qualification, should be a professional with the skills of integrated solution of the problems, critical and creative thinking, high self-organization, the ability to manage people and to interact with others; he/she must be a hard-working person with cognitive flexibility and emotional intelligence.

Epistemology of the models of professional culture of a lawyer in Ukraine and Europe provides for the isolation in the architectonics of specified models of the following elements: ideological, moral and ethical, educational, state and political, contamination of which allows to recreate the integral image of a lawyer.

It is substantiated that the approximation to the European standards of legal activities should become a priority direction of the legal profession development during 2018-2020, which should be reflected both in normative acts and in the day-to-day activities of lawyers in Ukraine.

Кeywords: economic culture of a lawyer, model of professional culture of a lawyer, moral culture of a lawyer, political culture of a lawyer, legal culture of a lawyer, professional culture of a lawyer.

Аронов Ян

Аронов Ян

Аронов Ян

Aronov Yan

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами