Стратегія підвищення конкурентоспроможності національної економіки в парадигмі сталого розвитку

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Гук О. В. Стратегія підвищення конкурентоспроможності національної економіки в парадигмі сталого розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08. 00. 03 – Економіка та управління національним господарством. – Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», - Київ, 2018.

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних та методологічних засад, практичних рекомендацій щодо формування стратегії підвищення конкурентоспроможності в умовах сталого розвитку як сукупності високих життєзабезпечуючих стандартів країни.

Досліджені раціональність та ірраціональність конкурентоспроможності національної економіки, де перше визначається об’єктивними умовами розвитку ринку та сукупністю чинників впливу на її рівень, а друге пояснюється необхідністю зміни економічної поведінки суб’єктів виробництва, економічної політики урядів країн світу та створення відповідного інституційного середовища, а також трансформації соціально-економічного мислення споживачів.

Здійснено компаративний аналіз підходів до оцінки чинників конкурентоспроможності національної економіки в умовах сталого розвитку; SWOT-аналіз чинників конкурентоспроможності; інтегральна оцінка конкурентоспроможності національної економіки методом рангового і факторного аналізу, та прогноз рівня конкурентоспроможності національної економіки до 2020 року.

Запропоновано комунікаційну модель менеджменту; матрицю функціональної компетенції уряду в управлінні соціальними показниками конкурентоспроможності національної економіки.

Ключові слова: конкурентоспроможність національної економіки, сталий розвиток, раціональні та ірраціональні фактори, стратегія розвитку, інноваційна економіка, організаційно-управлінські технології, інституційне середовище, неоіндустріалізація.

Гук О. В. Стратегия повышения конкурентоспособности национальной экономики в парадигме устойчивого развития. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08. 00. 03 – экономика и управление национальным хозяйством. – Высшее учебное заведение «Университет экономики и права «КРОК », - Киев, 2018.

Диссертация посвящена обоснованию теоретических и методологических основ, практических рекомендаций по формированию стратегии повышения конкурентоспособности в условиях устойчивого развития, как совокупности высоких жизнеобеспечивающих стандартов страны.

Исследованы рациональность и иррациональность конкурентоспособности национальной экономики, где первое определяется объективными условиями развития рынка и совокупностью факторов влияния на ее уровень, а второе объясняется необходимостью изменения экономического поведения субъектов производства, экономической политики правительств стран мира и создание соответствующей институциональной среды, а также, трансформации социально-экономического мышления потребителей.

Осуществлен компаративный анализ подходов к оценке факторов конкурентоспособности национальной экономики в условиях устойчивого развития, SWOT-анализ факторов конкурентоспособности; интегральная оценка конкурентоспособности национальной экономики методом рангового и факторного анализа; прогноз уровня конкурентоспособности национальной экономики до 2020 года.

Предложена коммуникационная модель менеджмента; матрица функциональной компетенции правительства в управлении социальными показателями конкурентоспособности национальной экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособность национальной экономики, устойчивое развитие, рациональные и иррациональные факторы, стратегия развития, инновационная экономика, организационно-управленческие технологии, институциональная среда, неоиндустриализация.

Guk O. V. Strategy of increasing the competitiveness of the national economy in the paradigm of sustainable development. – Qualifying scientific work as the Мanuscripts.

Thesis for the degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 08.00.03 Economics and national economy management. – University of Economics and Low «KROK», - Kyiv, 2018.

Sustainable development has become a modern paradigm that forms the latest principles of economic growth, effective use of nature, social inclusion of society. Accelerating European integration processes in our country is also possible only in the format of sustainable development, since the agreement on the Association of Ukraine with the European Union has provisions for the implementation of its principles in the economic, environmental and social spheres.

The purpose of the dissertation is justification of the theoretical positions and develops methodological approaches and recommendations for forming a strategy for increasing the competitiveness of the national economy on the basis of sustainable development. To accomplish the goal, 8 tasks were solved, which allowed to get new or new features, results.

The dissertation is devoted to the substantiation of theoretical and methodological foundations, practical recommendations for the formation of a strategy of increasing competitiveness in the conditions of sustainable development, as a set of high life-supporting standards of the country.

The rationality and irrationality of the competitiveness of the national economy are studied, where the first is determined by the objective conditions of the market development and the combination of factors of influence on its level, and the second is explained by the necessity of changing the economic behavior of the subjects of production, the economic policy of the governments of the countries of the world and the creation of an appropriate institutional environment, economic thinking of consumers.

A comparative analysis of approaches to assessing the competitiveness factors of the national economy in the context of sustainable development, SWOT analysis of competitiveness factors; integral assessment of the competitiveness of the national economy by the rank and factor analysis method; forecast of the level of competitiveness of the national economy until 2020.

The communication model of management is proposed; matrix of functional competence of the government in the management of social indicators of the competitiveness of the national economy.

Key words: competitiveness of the national economy, sustainable development, rational and irrational factors, development strategy, innovative economics, organizational and managerial technologies, institutional environment, neoindustrialization.

Гук Олег Вікторович

Гук Олег Вікторович

кандидат економічних наук

Гук Олег Викторович

кандидат экономических наук

Guk Oleg Viktorovitch

candidate of economic sciences (Dph)

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами