Теоретико-правові засади реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Миколаєнко Ю. І. Теоретико-правові засади реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Київ, 2019.

У дисертаційній праці викладені історичні, теоретичні й методологічні засади дослідження прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. На основі інтегральної (комплексної) концепції праворозуміння надано авторське визначення прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Визначено їх місце в системі основних прав і свобод людини. Обгрунтовано основні стадії реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання.

Запропоновано визначення понять «правовідносини у сфері реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»; «обмеження прав на свободу пересування та вільний вибір місця проживання». Розкрито механізм реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні.

На підставі правового аналізу загальнотеоретичних позицій щодо розуміння гарантій прав і свобод людини сформульовано визначення гарантій реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання.

Дослідження міжнародно-правових стандартів здійснення прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання дало змогу зробити висновок, що чинні принципи й норми міжнародного права істотно доповнюють відповідні положення національних правових систем.

Ключові слова: право людини на свободу пересування, право людини на вільний вибір місця проживання, механізм реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання, обмеження прав на свободу пересування та вільний вибір місця проживання, гарантії реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання.

Мыколаенко Ю. И. Теоретико-правовые засады реализации прав человека на свободу передвижения и свободный выбор места жительства в Украине. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Высшое учебное заведение «Университет экономики и права «КРОК». – Киев, 2019.

В диссертационной работе изложены исторические, теоретические и методологические основы исследования прав человека на свободу передвижения и свободный выбор места жительства. На основе интегральной (комплексной) концепции правопонимания предоставлено авторское определение прав человека на свободу передвижения и свободный выбор места жительства. Определено их место в системе основных прав и свобод человека. Обоснованы основные стадии реализации прав человека на свободу передвижения и свободный выбор места жительства.

Предложено определение понятий «правоотношения в сфере реализации прав человека на свободу передвижения и свободный выбор места жительства в Украине»; «ограничение прав на свободу передвижения и свободный выбор места жительства». Раскрыт механизм реализации прав человека на свободу передвижения и свободный выбор места жительства в Украине.

На основании правового анализа общетеоретических позиций в понимании гарантий прав и свобод человека сформулировано определение гарантий реализации прав человека на свободу передвижения и свободный выбор места жительства.

Исследование международно-правовых стандартов осуществления прав человека на свободу передвижения и свободный выбор места проживания позволило сделать вывод, что действующие принципы и нормы международного права существенно дополняют соответствующие положения национальных правовых систем.

Кeywords: право человека на свободу передвижения, право человека на свободный выбор места жительства, механизм реализации прав человека на свободу передвижения и свободный выбор места жительства, ограничения прав на свободу передвижения и свободный выбор места жительства, гарантии реализации прав человека на свободу передвижения и свободный выбор места жительства.

Mykolaienko Y.I. Theoretical and Legal Foundations of the Exercise of Human Rights to Freedom of Movement and Free Choice of Residence in Ukraine – Мanuscript.

Thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal studies. – University of Economics and Law «KROK». – Kyiv, 2019.

The thesis presents the historical, theoretical and methodological principles of human rights research on freedom of movement and free choice of place of residence. Based on integral (complex) concept of legal thinking, the author's definition of human rights to freedom of movement and free choice of place of residence is given.Their place in the system of basic human rights and freedoms has been determined.The basic stages of realization of human rights to freedom of movement and free choice of place of residence are substantiated.

Definitions are suggested "Legal relations in the sphere of human rights for freedom of movement and free choice of residence in Ukraine";"Restrictions on the rights to freedom of movement and free choice of residence".The mechanism of realization of human rights to freedom of movement and free choice of residence in Ukraine is revealed.

On the basis of legal analysis of general theoretical positions on understanding of guarantees of human rights and freedoms, the definition of guarantees of realization of human rights for freedom of movement and free choice of place of residence is formulated.

The study of international legal standards for the exercise of human rights to freedom of movement and free choice of place of residence has led to the conclusion that the current principles and rules of international law substantially supplement the relevant provisions of national legal systems.

Кeywords: human right to freedom of movement, human right to free choice place of residence, mechanism for the realization of human rights to freedom of movement and free choice place of residence, restrictions on the rights to freedom of movement and free choice place of residence, guarantees for the realization of human rights to freedom of movement and free choice place of residence.

Миколаєнко Юрій Іванович

Миколаєнко Юрій Іванович

Мыколаенко Юрий Иванович

Mykolaenko Yuri Ivanovich

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами