Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Актуальні проблеми юридичної психології»

 • Рік:
 • Категорія: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
 • Дисципліна: Актуальні проблеми юридичної психології
 • Спеціальність: Психологія
 • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 15

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Актуальні проблеми юридичної психології»

РОЗРОБНИК: В.В. Кондрюкова доцент, кандидат психологічних наук
РЕЦЕНЗЕНТ: Пригунов П.Я. кандидат психологічних наук, доцент

Мета та завдання навчальної дисципліни

Робота правоохоронних органів ніколи не була легкою, але у наш час ситуація ускладнюється стрімким набуттям злочинністю професіональних рис, які пов’язані з її спрямованістю на корисливо-насильницький напрям, якісно новим рівнем організованості, проникненням в економічну, соціаль¬ну і політичну сфери суспільного життя, використанням зв'язків з ко¬румпованими чиновниками. Все це відбувається на тлі зростаючих вимог держави і суспільства до ефективності діяльності правоохоронних органів, зокрема органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю та охороні правопорядку, а також майже суцільної недовіри громадян України до працівників міліції. Спостерігається підвищена увага суспільства до проявів деструктивної поведінки осіб, пов’язаних з правоохоронною і правозастосовною діяльністю.

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми юридичної психології» базується на останніх досягненнях вітчизняної та зарубіжної психології, фізіології та правознавства.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань про психологічні закономірності діяльності правоохоронних органів при виникненні надзвичайних обставин і ситуацій, пов'язаних з підвищеним професійним ризиком, небезпекою для життя та здоров'я; заходи психологічного забезпечення професійної та функціональної надійності персоналу при виконанні задач в умовах, що потребують граничної мобілізації фізичних, психологічних і моральних якостей особистості. Цією метою обумовлені наступні завдання дисципліни:

 • усвідомлення оцінки напруженості праці та психофізіологічної "вартості" основних видів правоохоронної діяльності, впливу різноманітних стрес-факторів оперативно-службової та службово-бойової діяльності на правоохоронців;
 • опанування знаннями про фактори професійної незадоволеності серед працівників правоохоронних органів України та основні функціона-льні порушення психічної сфери особистості, що виникають у правоохоро-нців в процесі оперативно-службової та службово-бойової діяльності;
 • вивчення психологічних особливостей забезпечення правопоряд-ку в умовах надзвичайних обставин і ситуацій;
 • вивчення особливостей та основних напрямків роботи психолога під час психологічного супроводження оперативно-службової діяльності;
 • вивчення сучасних методів постекстремальної роботи з правоохо-ронцями, надання їм психологічної допомоги після застосування табельної зброї та спеціальних засобів для припинення правопорушень.

У результаті вивчення дисципліни «Актуальні проблеми юридичної психології» студенти повинні знати:

 • загально психологічні закономірності функціонування психіки та життєдіяльності індивіда в зоні граничних можливостей організму, особистості, групи, соціуму;
 • особливості впливу норм права на регуляцію поведінки, діяльності та взаємовідносин між індивідами, між особистістю та суспільством в умовах надзвичайних обставин і ситуацій;
 • особливості морально-правових аспектів діяльності правоохоронців в ризико-небезпечних ситуаціях оперативно-службової та службово-бойової діяльності;
 • основні напрямки роботи психолога під час психологічного супроводження оперативно-службової діяльності;
 • психологічні особливості управління та практичної діяльності правоохоронних органів у кризових та надзвичайних обставинах і ситуаціях.

уміти:

 • складати психологічний портрет правопорушників (злочинців) з різною антисуспільною спрямованістю особистості; оцінювати належність особи до кримінальної середовища; діагностувати поведінку особи, яка знаходиться у небезпечному стані; виявляти агресивні стани і наміри людини чи групи, впливати на них;
 • проводити соціально-психологічний аналіз злочинної групи, визначити статус окремих учасників;
 • аналізувати чинники та динаміку розвитку натовпу; враховувати психологічні аспекти при розробці системи профілактичних заходів;
 • аналізувати психологічний стан об’єкта професійного впливу, ви-бирати адекватні методи і прийоми;
 • аналізувати практичні ситуації правоохоронної діяльності, визначати їх психологічні чинники.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Актуальні про-блеми юридичної психології» входить в цикл дисциплін, спрямованих на практичну підготовку студентів-психологів. Змістовно курс пов’язаний із загальною, соціальною, віковою психологією, психодіагностикою, психологією труда, експериментальною, екстремальною психологією, конфліктологією тощо і забезпечує практичне спрямування, засвоєних в рамках цих дисциплін теоретичних понять.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами