Аналіз впливу психологічних особливостей команди арт-проєкту на його виконання

  • uk-UA

  • en-GB

Аналіз впливу психологічних особливостей команди арт-проєкту на його виконання

І.В. Рибалко,О.І. Бєлова, С.О. Заруцький

Дане дослідження присвячене аналізу впливу психологічних особливостей учасників ко-манди арт-проєкту на його ефективне виконання. Проаналізований вітчизняний і міжнаро-дний досвід у впровадження проєктного підходу в арт сферу. Визначено особливості роботи проектного менеджера з учасниками команди арт-проєкту. Визначено психологічні особли-вості людей, які є учасниками арт-проєкту, а також надано характеристику цих особливо-стей. Також було проаналізовано можливі негативні риси учасників арт-проєкту та надано рекомендації по роботі з ними, що може бути використано у практичній реалізації арт-проєктів.

Ключові слова: проєкт, управління проєктами, команда, менеджер проєктів, психоло-гічні особливості, арт-проєкт, ризики проєктів

Analysis of psychological features’ influence of the art project team on its performance

Rybalko І.V., Bielova O.I., Zarutskyi S.О.

This study is devoted to the analysis of the influence of psychological characteristics of art project team members on its effective implementation. Domestic and international experience in implementing a project approach in the art field is analyzed. The peculiarities of the project man-ager's work with the members of the art project team are determined. The psychological features of people who are members of the art project are determined, and also the characteristic of these fea-tures is given. The possible negative features of art project members were also analyzed and rec-ommendations for working with them were given, which can be used in the practical implementa-tion of art projects.

Keywords: project, project management, team, project manager, psychological features, art project, project risks.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами