Реалізація принципів сталого розвитку у забезпеченні економічної безпеки АПК

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Підрозділ: Кафедра бізнес-адміністрування та управління проектами
  • Сторінок: 6
  • ISBD: Ляшенко О.М. Реалізація принципів сталого розвитку у забезпеченні економічної безпеки АПК/ О.М. Ляшенко // Сталий розвиток - ХХІ століття. Дискусії 2021 (наукові читання імені Ігоря Недіна): збірка наукових доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 грудня 2021 р.)/ Національний університет "Києво-Могилянська академія"; за ред. проф. Є.В. Хлобистова.- Київ, 2021. - С. 513-518.

Реалізація принципів сталого розвитку у забезпеченні економічної безпеки АПК

Ляшенко Олександра Миколаївна

Ключові аспекти місії аграрного сектору — забезпечення на-селення продовольством та різних галузей промисловості сировиною — є і зали-шаються незмінними, так само як і виняткова особливість наявності землі як ключового засобу АПК. Це не лише вирізняє агросектор серед інших сфер і галузей, але і робить його особливим “гравцем на полі” сталого розвитку. Так, з одного бо-ку, діяльність АПК призводить до деградації водних екосистем, лісових екосис-тем, порушення водного режиму на територіях, які підлягали іригації, опустелювання внаслідок комплексного втручання у структури ґрунтів і рослинного покри-ву, порушення біоценозів, забруднення викидами вуглекислого газу, метану і ок-сиду азоту тощо. З іншого боку, саме така діяльність перебуває в епіцентрі уваги щодо досягнення глобальних цілей сталого розвитку, а, відповідно, і сталого роз-витку власне АПК. Окремі дослідження у цьому напрямі в Україні вже зроблені, до прикладу: наприклад, Дідух С.М. і Корікова А.Л. розробили систематизацію напрямів сталого розвитку провідних агропромислових холдингів і представили аналіз їхньої відповідності цілям сталого розвитку України на період до 2030 року.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами