Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічна теорія та освіта ХХІ століття», 25 вересня 2015 року

Збірник містить матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економічна теорія та освіта ХХІ століття», яка була організована та проведена у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК» 25 вересня 2015 року.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

 • Гальперіна Л.П.
  ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ
 • Ганущак Т.В.
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В УКРАЇНІ
 • Грушко В.І., Чумаченко О.Г.
  ЦІЛІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА
 • Єгоров В.О.
  ДИСЦИПЛІНА «ЕКОНОМІКА РОЗВИТКУ» У СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
 • Кахута Н.Д.
  УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНСТРУМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ
 • Козарезенко Л.В.
  ОСВІТА В РЕАЛІЗАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 • Корсакевич В.В.
  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ У ФОРМУВАННІ ЗВЯЗКІВ ЕКОНОМІКИ ТА ОСВІТИ
 • Лаптєв С.М.
  ОСВІТА В ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
 • Наконечна Н.В.
  ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 • Паньков В.Г.
  СУПЕРЕЧНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
 • Радченко В.В.
  , Бицюра Ю.В. ШКІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ
 • Raksha N.V.
  MODERN TECHNOLOGIES AND DISTANCE LEARNING IN SCIENCE
 • Солтис Д.
  КОНСТРУЮВАННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ РОЗБУДОВУ ЯКІСНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 • Табутсадзе О.О., Захарова К.Ф.
  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ОСВІТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІН ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
 • Табутсадзе О.О.
  РОЛЬ ПАРТНЕРСТВА В ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ
 • Ткаченко Н.О.
  ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ОСВІТИ В ЄС ТА В УКРАЇНІ
 • Уварова Г.Ш.
  ТУРИСТИЧНА ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
 • Фініков Т.О.
  ОЧІКУВАННЯ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
 • Яценко В.С.
  АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБЛАСТІ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ «ЗЕЛЕНОГО» ТУРИЗМУ

СЕКЦІЯ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ У ПІЗНАВАЛЬНОМУ ТА ПРИКЛАДНОМУ АСПЕКТІ»

 • Алімпієв Є.В.
  ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ КІЛЬКІСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ
 • Алькема В.Г.
  ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВ НІСТЬ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА
 • Богер О.В.
  ПОДАТКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 • Бодров В.Г.
  ГЛОБАЛЬНА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА І ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ РЕНЕСАНС ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
 • Бодрова Д.В.
  ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 • Ватаманюк О.З., Ватаманюк М.М.
  ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІСЛЯ КРИЗИ 2008–2009 РОКІВ
 • Гарін Б.Б.
  ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ У ПЕРЕРОЗПОДІЛІ НАЦІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ДОХОДІВ
 • Гражевська Н.І.
  ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАННЯ У ПРОСТОРІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • Грушко В.І, Іваненко Т.В.
  ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 • Єфремов Д.П.
  ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КИТАЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
 • Кириленко В.І., Гофман М.О.
  СУПЕРЕЧНОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
 • Кириленко Л.М.
  ЯВИЩЕ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ЗМІСТ ТА ПРОЯВИ
 • Колядич О.І.
  ПРОВІДНІ «КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДИНИ» В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО ПІЗНАННЯ
 • Комяков О.М.
  ЕКОНОМІКА ДОБРОБУТУ: ЕВОЛЮЦІЯ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІЖЕННЯ
 • Костюк В.Р., Костюк Р.В.
  TRASNFORMING MANAGING PARADIGM OF BIOTECHNOLOGICAL ENTERPRISES
 • Красота О.В.
  ДИСПРОПОРЦІЇ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
 • Кудінова А.В.
  СУЧАСНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТУ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
 • Кульбачний С.В.
  ЕКОНОІЧНА ТЕОРІЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
 • Куценко Т.Ф.
  БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК МУНІЦИПАЛЬНИХ ФІНАНСІВ
 • Кучеренко В.С.
  «КЛАСТЕРНИЙ ПДХІД» В ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
 • Леоненко П.М.
  КОНКУРЕНЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРТОДОКСАЛЬНИХ ТА ГЕТЕРОДОКСАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ
 • Лисюк В.С.
  ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
 • Малий І.Й.
  СИНТЕЗ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ІНСТИТУЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ В ІНСТРУМЕНТАРІЇ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • Панова І.Ю.
  ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 • Петришина Н.В.
  ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
 • Петрова І.Л., Бляшук С.Г.
  НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ЗАЙНЯТОСТІ
 • Потапенко Д.О.
  ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Радіонова І.Ф.
  «ТВЕРДЕ ЯДРО» ТА «ЗАХИСНИЙ ПОЯС» СУЧАСНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
 • Рокоча В.В.
  «ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА» ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА АНАЛІЗУ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ
 • Румик І.В.
  ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК КАТЕГОРІЯ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ
 • Сизоненко В.О.
  СУПЕРЕЧНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО АСПЕКТІВ ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 • Соколовська А.М.
  ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РЕФОРМАМИ
 • Тищенко О.П.
  ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
 • Усик В.І.
  ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНИХ ПРАВИЛ
 • Ціх Г.В.
  РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ НАУКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
 • Черевиков Є.Л.
  КОНЦЕСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
 • Ящишина І.В.
  ЕВОЛЮЦІЯ КАТЕГОРІЇ «ТОВАР» У ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2015. – 207 с.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами