Перспективи розвитку цифрової трансформації у вищій освіті України

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
  • Сторінок: 4
  • ISBD: Данченко О.Б. Перспективи розвитку цифрової трансформації у вищій освіті України / О. Б. Данченко, І. Б. Семко, Ю. М. Мокієнко // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці(ІТОНТ-2022): Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції(Черкаси, 23-25 червня 2022 р.). - Черкаси: ЧДТУ, 2022. - С. 161-164.
  • uk-UA

  • en-GB

Перспективи розвитку цифрової трансформації у вищій освіті України

Данченко О. Б., Семко І. Б., Мокієнко Ю. М.

У світі сучасних технологій освітня сфера потребує активного впровадження цифрових технологій в освітній процес. Так, у Національній економічній стратегії на період до 2030 року зазначено, що першочерговим завданням є формування ґрунтової національної політики цифровізації освіти як пріоритетної складової частини реформи освіти. Зазначено необхідність створення та реалізації сучасних моделей забезпечення здобувачів вищої освіти та закладів вищої освіти комп’ютерними засобами, підготовки, адаптації та організації доступу до мультимедійних технологій і створення відповідних цифрових освітянських платформ для використання в освітньому процесі та управління вищою освітою. У цих тезах окреслено шляхи реалізації цифрової трансформації на прикладі Черкаського державного технологічного університету, зокрема увагу приділено покращенню персоналізації освітнього середовища для різних учасників освітнього процесу, можливостям для систематизації інформації, проведення моніторингу та управління університетом. Об’єкт дослідження – процеси розвитку цифрової трансформації у вищій освіті України. Предмет дослідження – інформаційні технології цифровізації вищої освіти України. Мета дослідження – визначення перспектив і шляхів розвитку процесів цифрової трансформації вищої освіти в Україні.

Ключевые слова: цифрова трансформація, інформаційне суспільство, ІКТ-компетентності, інформаційно-комунікаційні технології.

Prospects for the development of digital transformation in higher education of Ukraine

Danchenko O., Semko I., Mokiienko I.

In the world of modern technologies, the educational sphere needs the active introduction of digital technologies in the educational process. Thus, the National Economic Strategy for the period up to 2030 states that the priority task is the formation of a thorough national policy of digitalization of education, as a priority component of education reform. The need to create and implement modern models of providing applicants for higher education and institutions of higher education with computers, preparation, adaptation and organization of access to multimedia technologies and the creation of appropriate digital educational platforms for use in the educational process and management of higher education. These theses outline the ways of digital transformation on the example of Cherkasy State Technological University, in particular, attention is paid to improving the personalization of the educational environment for various participants in the educational process, opportunities for information systematization, monitoring and management of the university. The object of research is the processes of development of digital transformation in higher education in Ukraine. The subject of research is information technologies of digitalization of higher education in Ukraine. The purpose of the study is to determine the prospects and ways of development of digital transformation of higher education in Ukraine.

Keywords: digital transformation, information society, ICT competences, information and communication technologies.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами