Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика», 18 березня 2016 року

 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 308
 • ISBN: ISBN 978-966-170-003-0
 • ББК: ББК 67.412.1(я 43)
 • УДК: УДК 34:063
 • ISBD: Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 308 с.

У збірнику представлені матеріали наукових доповідей учасників ІІІ Науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика», яка відбулась 18 березня 2016 року на базі Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК».

Збірник розрахований на наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, студентів, аспірантів й докторантів, які цікавляться актуальними проблемами розвитку юридичної науки, суддів, адвокатів та інших практикуючих юристів, а також на широкий читацький загал.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 • Аронов Ян
  ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА
 • Бабенко Юлія Володимирівна
  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ В УКРАЇНІ
 • Баликін Іван Ігорович
  НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД РЕПРЕСОВАНИХ У ДОНБАСІ В 1941-1982 рр
 • Булавіна Світлана Євгенівна
  ПОЛОНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ
 • Гетьман-П’ятковська Ірина Анатоліївна
  ЮРИДИЧНА ТА МОРАЛЬНА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ
 • Двірська Оксана Василівна
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО ПРАВА В СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ
 • Дідич Тарас Олегович
  НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ ПРАВОУТВОРЕННЯ: МЕТОДОЛОГО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 • Донченко Тетяна Василівна
  СУТЬ ПОЗИТИВІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА
 • Золотухіна Ольга Миколаївна
  ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ
 • Каневська Віра Дмитрівна
  ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЙОГО СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ
 • Корченов Тарас Сергійович
  СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
 • Костюковська Алла Петрівна
  УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 • Крамаренко Борис Сергійович
  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ МОНАРХІЇ У СВІТІ
 • Легкий Вадим Володимирович
  ІДЕЇ В. В. КОПЕЙЧИКОВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ УКРАЇНИ
 • Логош Вікторія Дмитрівна
  МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
 • Лутченко Наталія Володимирівна
  СУТНІСТЬ ПАТРІАРХАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
 • Магдич Надія Павлівна
  ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
 • Мисаревич Наталия Валентиновна
  ОСОБЕННОСТИ МАГДЕБУРГСКОГО ПРАВА НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ
 • Опалинскький Ярослав Юрійович
  МОНАРХІЯ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ
 • Панова Ірина Юріївна
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ В ЕКЗИЛІ
 • Сергеєва Маргарита Євгеніївна
  ПРИНЦИП КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Смолко Анна Василівна
  ДЕМОКРАТІЯ ЯК ЦІННІСТЬ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА
 • Сорокопуд Вікторія Олегівна
  РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТЕОРІЙ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ
 • Філіпенко Анастасія Сергіївна
  ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «НЕПОВНОЛІТНІЙ» В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
 • Хопта Ольга Сергіївна
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ПРИНЦИПІВ СУДОЧИНСТВА ТА ПРИНЦИПІВ ПРАВА
 • Цилюрик Ольга Володимирівна
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕТИЧНИХ ЗАСАД РЕГУЛЮВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • Шевченко Олена Станіславівна
  ПРОБУДЖЕННЯ ІДЕЇ ДЕРЖАВНОГО СОЛІДАРИЗМУ В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ НА ПРИКЛАДІ ПОГЛЯДІВ ФРАНЦУЗЬКОГО МИСЛИТЕЛЯ ЛЕОНА БУРЖУА
 • Шевчук Андрій Анатолійович
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ І ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 • Шемякіна Ольга Олегівна
  НОРМИ ПРАВА ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ, МУНІЦИПАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 • Баликіна Людмила Ігорівна
  ІНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
 • Ващенко Валерий Артурович
  О ЗНАЧЕНИИ ГАРВАРДСКОГО ПРОЕКТА О ПРАВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В КОДИФИКАЦИИ ИНСТИТУТА ДЕНОНСАЦИИ
 • Горєлов Денис Олегович
  КОНСТИТУЦІЯ 1710 РОКУ – ІДЕЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ В РОЗРІЗІ СЬОГОДЕННЯ
 • Дорофеев Александр Викторович
  ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК США
 • Липко Інна Вікторівна
  ПРАВО ЗБРОЄНИХ КОНФЛІКТІВ ЯК ГАЛУЗЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
 • Любашенко Вячеслав Игоревич
  ЭКСТРАТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА ЗАЩИЩАТЬ НАСЕЛЕНИЕ ОТ ГЕНОЦИДА, ЭТНИЧЕСКИХ ЧИСТОК, ВОЕННЫХ РЕСТУПЛЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
 • Мануїлова Катерина Вікторівна
  РОЛЬ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАХИСТУ В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
 • Митник Ірина Віталіївна
  РОЛЬ МЕНТАЛЬНОСТІ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
 • Разумей Ігор Вікторович
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
 • Самунь Владислав Петрович
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
 • Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна
  ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІКАМЕРАЛІЗМУ В ЄС
 • Черновол Ольга Петрівна
  РОЗВИТОК СИСТЕМИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
 • Шахбазян Карина Суренівна
  РОЗВИТОК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
 • Шеляженко Юрій Вадимович
  ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПРАВІ НА СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІСТИКИ (МАТЕРІАЛЬНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ)

 • Біленко Віталій Ігорович
  НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
 • Біленко Маріанна Сергіївна
  ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ
 • Богустов Андрей Алексеевич
  ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАК ОБЪЕКТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В МОДЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ «О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ»
 • Бутенко Марія Олегівна
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 • Васильєв Сергій Володимирович
  МОДЕЛІ ПЕРЕГОВОРІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
 • Воронов Климентій Євгенійович
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ЗВ’ЯЗКУ З ЗАПЛАНОВАНИМИ ЗМІНАМИ ЗАКОНОДАВСТВА
 • Галянтич Микола Костянтинович
  ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
 • Гетманцев Максим Олександрович
  ОКРЕМІ НЕДОЛІКИ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВІД НАСИЛЛЯ У СІМ’Ї
 • Горбаченко Олександра Володимирівна
  ДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
 • Гуцуляк Володимир Казимирович
  РОЗМЕЖУВАННЯ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКОВИХ РОБІТ ТА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ
 • Даценко Каріна Юріївна
  ПРАВО ЛЮДИНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 • Дем’янчук Олег Олегович
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
 • Заіка Юрій Олександрович
  СВОБОДА ЗАПОВІТУ ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВИХ ГАРАНТІЙ
 • Зуб Олексій Юрійович
  СИСТЕМИ СПРОЩЕНИХ ПРОЦЕДУР ЗА ЦПК ТА КАС УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 • Караханян Карен Гургенович
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОЗДАТНОСТІ І СУБ’ЄКТИВНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
 • Кашканова Наталія Геннадіївна
  ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯК НАУКОЗНАВЧОЇ КАТЕГОРІЇ
 • Кіріяк Оксана Василівна
  ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СУДДІ НА РІВЕНЬ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
 • Коваль Анна Миколаївна
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ
 • Комзюк Леонід Трохимович
  ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДО ПОЛЬСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИРЕКТИВИ 2006/115/ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
 • Кононенко Денис Федорович
  НЕРЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ ЗАКОНА УКРАИНЫ «О САНКЦИЯХ»: ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 • Корнієнко Юлія Ігорівна
  ДО ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В ІПОТЕЦІ
 • Кохановська Олена Велеонінівна
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОДРУЖЖЯ ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ
 • Кохановський Велеонін Олексійович
  ПРИПИНЕННЯ (РОЗІРВАННЯ) ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У ЗВ’ЯЗКУ З ІСТОТНОЮ ЗМІНОЮ ОБСТАВИН
 • Кочин Володимир Володимирович
  ВІДНОСИНИ САМОРЕГУЛЮВАННЯ У ПРЕДМЕТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
 • Крижна Валентина Миколаївна
  ДО ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ СУДОМ ПОЗНАЧЕННЯ ДОБРЕ ВІДОМОЮ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ
 • Малий Вадим Васильович
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОГОВІР
 • Навроцька Юлія Вячеславівна
  ДОСТОВІРНІСТЬ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 • Олефіренко Владислав Юрійович
  РОЛЬ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА В РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 • Первомайський Олег Олексійович
  ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ «СТАНДАРТІВ ДОКАЗУВАННЯ» В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
 • Пижов Олександр Михайлович
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
 • Пленюк Мар’яна Дмитрівна
  СТРОКИ (ТЕРМІНИ) – ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЧИ НІ ?
 • Рассомахіна Ольга Андріївна
  ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ШЛЯХОМ ЗАЗНАЧЕННЯ ПОЗНАЧЕНЬ НА ВЕБ-САЙТАХ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ
 • Резнік Ганна Олегівна
  ПРО ПРАВО ДИТИНИ НА ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ТА ЙОГО ОБМЕЖЕННЯ
 • Сахаров Леонід Олександрович
  ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
 • Солтис Ніна Борисівна
  ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «УГОДА» У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
 • Софіюк Тарас Олександрович
  УМОВИ ВИЗНАННЯ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОСОБИСТИМИ ПАПЕРАМИ, ПЕРЕДАНИМИ ДО ФОНДУ БІБЛІОТЕК АБО АРХІВІВ
 • Старинець Катерина Олександрівна
  РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПЕРЕДДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ФРАНЦІЇ
 • Трояновський Олександр Васильович
  ІНСТИТУТ РЕТОРСІЙ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
 • Хобор Романа Богданівна
  ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ ЗА ШЛЮБНИМ ДОГОВОРОМ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ
 • Чабан Олена Анатоліївна
  ПОНЯТТЯ «ТЯЖКА ХВОРОБА» ЯК ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
 • Чернега Віталій Миколайович
  МЕХАНІЗМ СІМЕЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОЧИМА ЦИВІЛІСТА-СУЧАСНИКА
 • Шабалін Андрій Валерійович
  ДО ПИТАННЯ ПРО СПВВІДНОШЕННЯ СУДОВОГО НАКАЗУ ЗІ СУДОВИМ РІШЕННЯМ
 • Шишка Роман Богданович
  ЩОДО РОЗУМІННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 • Штанько Артем Олександрович
  КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ У ДОКТРИНІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 4. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

 • Гольцева Аліна Юріївна
  НАЦІОНАЛЬНА ТА СВІТОВІ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 • Задніпровський Микола Сергійович
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
 • Кицик Ярослав Романович
  ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ РЕКОМЕНДУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІРНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
 • Комлик Володимир Володимирович
  ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДУ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ТЕОРІЇ ПРАВА ТА В ТЕОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
 • Красний Максим Володимирович
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 • Устименко Владимир Анатолиевич
  РОЛЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОДЕКСА В СТАБИЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
 • Череднікова Тетяна Миколаївна
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ НАФТОЮ
 • Черненко Олена Анатоліївна
  ДО ПИТАННЯ ДЕКОДИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

РОЗДІЛ 5. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 • Безрук В’ячеслав Миколайович
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 • Губська Олена Анатоліївна
  ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
 • Дараганова Ніна Володимирівна
  ЗМІСТ ТЕРМІНУ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ»
 • Дмитренко Емілія Станіславівна
  УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ – НАГАЛЬНА ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ
 • Костюк Наталія Петрівна
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 • Пацалюк Олексій Валерійович
  ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРТСВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ
 • Петракова Катерина Олегівна
  ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ВПЛИВ НА МІЖСЕКТОРНЕ СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО У СУСПІЛЬСТВІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 • Рущак Аліна Миколаївна
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
 • Федченко Марія Сергіївна
  ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ОСОБЛИВА СТАДІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
 • Француз Анатолій Анатолійович
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ, УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ
 • Хмара Сергій Сергійович
  ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ШТРАФНИХ БАЛІВ ЯК ВИДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ
 • Яременко Олександр Іванович
  ОФІЦІЙНА ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ ТА ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СУДОВИХ, ПРАВОЗАХИСНИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 • Атаманчук Вікторія Вікторівна
  ПРОБЛЕМИ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
 • Берлінська Катерина Олександрівна
  ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
 • Бернадська Жанна Петрівна
  РЕФОРМА СИЛОВИХ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВИ ЯК ФАКТОР ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
 • Гордійчук Віра Володимирівна
  УХИЛЕННЯ ВІД ПРИЗОВУ ЗА МОБІЛІЗАЦІЄЮ
 • Горєлова Вероніка Юріївна
  НЕОБХІДНІСТЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ВНАСЛІДОК ПСИХОЛОЛГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ ОКУЛЬТНИМИ ЗАСОБАМИ
 • Грекова Лілія Юріївна, Панчишак Романа Андріївна
  ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У РОЗКРИТТІ КРИМІНАЛЬНИХ РАВОПОРУШЕНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 • Дяченко Вікторія Вікторівна
  СУД ПРИСЯЖНИХ: НАУКОВА ДУМКА ПРО НЬОГО В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 • Журавлёв Антон Олегович
  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ
 • Запорожець Анастасія Олександрівна
  ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ
 • Ільченко Сергій Юрійович
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ КВАЛІФІКАЦІЄЮ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ ТА ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН
 • Косяк Наталія Вікторівна
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА
 • Кропивка Руслан Олегович
  ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ
 • Круць Дар’я Миколаївна
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ВІКОВОЇ МЕЖІ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ В ЧИННОМУ КК УКРАЇНИ
 • Кузьменко Володимир Володимирович
  ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ У ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ
 • Луценко Мар’ян Михайлович
  ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ З ТЕРОРИЗМОМ
 • Мазур Олександр Вікторович
  ПРАВОВИЙ СТАТУТ ЗАХИСНИКА ЗА ЧИННИМ КПК УКРАЇНИ
 • Навроцька Віра Вячеславівна
  МЕЖІ СВОБОДИ ВІД САМОВИКРИТТЯ ТА ВИКРИТТЯ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ Й ЧЛЕНІВ СІМ’Ї
 • Полянський Дмитро Вадимович
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ В ЧИННОМУ КК УКРАЇНИ
 • Попелюк Олександр Борисович
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО, ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ
 • Сербін Надія Юріївна
  ПРОБЛЕМИ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
 • Сичевський Віталій Вікторович
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРАВА ОСОБИ НА ЗАХИСТ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 • Сушак Валерія Михайлівна
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
 • Тарасова Ірина Вікторівна
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
 • Туробова Світлана Олексіївна
  НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У РОЗСЛІДУВАННІ ТА РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ
 • Шошин Сергей Владимирович
  ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ КАК МЕРА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
 • Щербина Леонід Іванович
  ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами