Модель прогнозування виробничої діяльності підприємства

  • uk-UA

  • ru-RU

Модель прогнозування виробничої діяльності підприємства на основі індексу сезонності

Ю.Є. Добришин кандидат технічних наук, доцент, кафедра комп’ютерних наук Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Університет економіки та права «КРОК»

У статті вивчається тенденція сезонних коливань, що виникають на підприємстві під час виробничої діяльності. Для вивчення сезонних коливань запропоновані спеціальні показники, які називаються індексами сезонності, а сукупність їх утворює сезонну хвилю. На підставі проведеного дослідження наведений розрахунок прогнозованих обсягів реалізації підприємством продукції на наступний рік

Ключові слова: сезоні коливання, індекс сезонності, обсяги виробництва, реалізація продукції

Модель прогнозирования производственной деятельности предприятия на основе индекса сезонности

Ю.Е. Добрышин кандидат технических наук, доцент, кафедра компьютерних наук Учебно-научний институт информационных и коммуникационных технологий, Университет экономики и права «КРОК

В статье изучается тенденция сезонных колебаний, возникающих на предприятии в ходе производственной деятельности. Для изучения сезонных колебаний предложены специальные показатели, которые называются индексами сезонности, а совокупность их образует сезонную волну. На основании проведенного исследования приведен расчет прогнозируемых объемов реализации предприятием продукции на следующий год

Ключевые слова: сезоне колебания, индекс сезонности, объемы производства, реализация продукции

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами