Проблеми підготовки кадрів з питань комп’ютерного забезпечення правозастосовної діяльності

  • uk-UA

  • ru-RU

Проблеми підготовки кадрів з питань комп’ютерного забезпечення правозастосовної діяльності

Ю.Є. Добришин кандидат технічних наук, доцент, кафедра комп’ютерних наук Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Університет економіки та права «КРОК»

У статті розглянути проблемні питання щодо створення у відомчих установах сучасної кадрової, методичної та матеріально-технічної бази з питань підготовки та перепідготовки фахівців з питань інформаційного забезпечення юридичної діяльності. Надаються пропозиції щодо перегляду змісту програм підготовки та створення спеціалізованих програм підготовки для спеціалістів цивільного, господарського, адміністративного, кримінального законодавства, які б відповідали сучасним вимогам, що ставить перед випускниками ВНЗ галузь інформаційних технологій

Ключові слова: навчання, спеціалізований курс, впровадження

Проблемы подготовки кадров по вопросам компьютерного обеспечения правоприменительной деятельности

Ю.Е. Добрышин кандидат технических наук, доцент, кафедра компьютерних наук Учебно-научний институт информационных и коммуникационных технологий, Университет экономики и права «КРОК

В статье рассмотрены проблемные вопросы создания в ведомственных учреждениях современной кадровой, методической и материально-технической базы по вопросам подготовки и переподготовки специалистов по вопросам информационного обеспечения юридической деятельности. Предлагаются направления по пересмотру содержания программ подготовки и создания специализированных программ подготовки для специалистов гражданского, хозяйственного, административного, уголовного законодательства, соответствующих современным требованиям, которые ставит перед выпускниками вузов отрасль информационных технологий

Ключевые слова: обучение, специализированный курс, внедрение

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами