Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ у контексті впровадження інноваційних освітніх технологій

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу в контексті впровадження інноваційних освітніх технологій

Скуратівська М.О., старший викладач кафедри іноземних мов і спеціальної мовної підготовки, Університету економіки і права «КРОК», м. Київ

Дана стаття розглядає питання управління професійним розвитком спеціалістів, реалізації їхнього інноваційного потенціалу в умовах сучасного університету.

Ключові слова: професійний розвиток педагогів, інноваційний вуз, готовність до інноваційної педагогічної діяльності, професійний потенціал, менеджмент інноваційної діяльності вузу

Управление профессиональным развитием научно-педагогических работников вуза в контексте внедрения инновационных образовательных технологий

Скуратовская М.О., старший преподаватель кафедры иностранных языков и специальной языковой подготовки, Университета экономики и права «КРОК», г.. Киев

Данная статья рассматривает вопросы управления профессиональным развитием специалистов, реализации их инновационного потенциала в условиях современного университета

Ключевые слова: профессиональное развитие педагогов, инновационный вуз, готовность к инновационной педагогической деятельности, профессиональный потенциал, менеджмент инновационной деятельности вуза.

Management of the professional development of scientific and pedagogical staff of the university in the context of the introduction of innovative educational technologies

Skurativska M. O., the senior teacher of faculty of foreign languages and special language training, University "KROK", Kiev

This article deals with the management problem of the specialists’ professional development and realization of their innovative potential in the context of the modern university.

Keywords: teachers’ professional development, innovative university, readiness for the innovative pedagogical activity, professional potential, management of the university’s innovative activity.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами