Культурна спадщина і туризм: шляхи оптимізації

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Культурна спадщина і туризм: шляхи оптимізації

Мелько Л.Ф., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», завідувач кафедри туризму, м. Київ, Україна

У публікації розкривається роль культурної спадщини, матеріальної та нематеріальної, у розвитку територій, виділені шляхи оптимізації сталого туризму в регіонах.

Ключові слова: туризм, сталий туризм, культурна спадщина, ЮНЕСКО.

Культурное наследие и туризм: пути оптимизации

Мелько Л.Ф., ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК», заведующая кафедрой туризма, г. Киев, Украина

В публикации раскрывается роль культурного наследия, материального и нематериального, в развитии территорий, предложены пути оптимизации устойчивого туризма в регионах.

Ключевые слова: туризм, устойчивый туризм, культурное наследие, ЮНЕСКО.

Cultural heritage and tourism: ways of optimization

Мelko L.F., «KROK» University, Head of Tourism Department, Kyiv, Ukraine

The publication reveals the role of cultural heritage, material and non-material, in the development of territories, identified ways to optimize sustainable tourism in the regions.

Keywords: tourism, sustainable tourism, cultural heritage, UNESCO.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами