Модернізація практичної підготовки фахівців з туризму

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Модернізація практичної підготовки фахівців з туризму

Мелько Людмила Федорівна, кандидат педагогічний наук, доцент, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, завідувач кафедри туризму

У публікації розкривається сутність практико-орієнтованої підготовки майбутніх фахівців сфери туризму в Університеті «КРОК», висвітлюються особливості практико-орієнтованої програми «Школа професійного зростання».

Ключові слова: туристична освіта, практико-орієнтована підготовка, практико-орієнтовані проекти, школа професійного зростання.

Модернизация практической подготовки специалистов по туризму

Мелько Людмила Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент, ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК», г. Киев, заведующая кафедрой туризма

В публикации раскрывается сущность практико-ориентированной подготовки будущих специалистов сферы туризма в Университете «КРОК», освещаются особенности практико-ориентированной программы «Школа профессионального роста».

Ключевые слова: туристическое образование, практико-ориентированная подготовка, практико-ориентированные проекты, школа профессионального роста.

Modernization of practical training of specialists in tourism

Lyudmyla Melko, PhD in Pedagogy, Associate Professor, «KROK» University, Kyiv, Head of Tourism Department

The publication reveals the essence of the practice-oriented training of future tourism specialists at the University "KROK", highlights the features of the practice-oriented program "School of Professional Growth".

Keywords: tourist education, practical-oriented training, practice-oriented projects, school of professional growth.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами