Засади теорії державного управління в творчості громадських та політичних діячів України кінця ХІХ – початку ХХ століття

  • uk-UA

  • en-GB

Засади теорії державного управління в творчості громадських та політичних діячів України кінця ХІХ – початку ХХ століття

Радіонова І.Ф. доктор економічних наук, професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лутченко Н. В., студентка, Коледж економіки, права та інформаційних технологій

Тези присвячено ідеям державного управління національною економікою, сформульованим на українських теренах наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Усвідомлення цих ідей сприятиме формування компетентностей економістів, причетних до реформування української економіки на початку ХХІ ст.

State administration theory fundamentals in the works of public and political figures of Ukraine at the end of the XIX – beginning of the XX centuries

Iryna Radionova D.Sc. (Economics), Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Lutchenko N.V., Student, College of Economics, Law and Information Technologies

The proceedings disclose the national economy state government ideas which had appeared on the Ukrainian territory at the end of the XIX – beginning of the XX centuries. The consideration of these ideas will contribute to the formation of competencies of economists related to the Ukrainian economy reforming at the beginning of the XXI century.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами