Загальна психологія: методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання

Загальна психологія: методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання

Ковалькова Тетяна Олександрівна

Запропоновані методичні рекомендації спрямовані на реалізацію таких завдань вивчення дисципліни "Загальна психологія", як: засвоєння студентами знань щодо предмета психології, її методів, психічних процесів та станів особистості, індивідуальних особливостей людини, психології людських стосунків; засвоєння основних термінів і понять психології на рівні їх відтворення і тлумачення; а також формування узагальнених умінь застосовувати психологічні знання, принципи, методи для вирішення соціально-професійних задач. Методичні рекомендації містять вступ, мету та завдання дисципліни, інструктивно-методичні матеріали, плани лекцій, питання для підготовки до семінарських занять, завдання для практичної роботи студентів, засоби для проведення поточного та підсумкового контролю (комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни, питання для проведення поточного контролю, питання для проведення підсумкового контролю), критерії підсумкового оцінювання, а також перелік навчально-методичної літератури та додатки. Дані методичні рекомендації призначені для студентів денної та заочної форм навчання (напряму підготовки "Психологія") і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами