Інституційні засади розвитку ринку праці в Україні

Інституційні засади розвитку ринку праці в Україні

За науковою редакцією доктора економічних наук, професора І.Л. Петрової, доктора економічних наук, В.В. Близнюк

Монографія є логічним продовженням багаторічних досліджень творчого колективу в частині проблематики функціонування трудової сфери в Україні. В монографії інститути ринку праці розглядаються в системі інституційних суб‘єктів та регуляторних інститутів, функціонування яких обумовлює його інституційну трансформацію. Автори довели необхідність забезпечення інклюзивного вектора розвитку ринку праці на засадах інноватизації та гармонізації інтересів інституційних суб‘єктів ринку. Заходи, спрямовані на мінімізацію деструктивних проявів на ринку праці, передбачають реалізацію концепції гідної праці та забезпечення принципу соціальної справедливості, розвиток інститутів соціального захисту, безумовного базового доходу, професійної освіти, утвердження установок і моделей інноваційно активної поведінки та спонукання інтересу до нової, постматеріалістичної мотивації. Розглядаючи українське законодавство про працю як формальний інститут, що визначає деструкції трудових відносин, розкрито особливості прекарних моделей соціально-трудових відносин в Україні та обґрунтовано інституційний інструментарій пом‘якшення їх негативного впливу.

Для науковців, органів державної та виконавчої влади, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей, а також усіх, кого цікавить проблематика функціонування трудової сфери, майбутні зміни змісту та форм трудової діяльності під впливом планетарних змін.

ЗМІСТ

Розділ 1. Соціально-трудова реальність – ХХІ: природа змін, неоглобальний розвиток

 • 1.1. Мегапричини трансформації сфери праці і зайнятості
 • 1.2. «Праця 4.0» як інститут і платформа соціально-трудового розвитку
 • 1.3. Глобалізаційні домінанти формування соціально-трудової реальності ХХІ

Розділ 2. Інституційна спроможність адаптації національного ринку праці до вимог глобальної економіки

 • 2.1. Інституційне забезпечення функціонування ринку праці в умовах трансформацій
 • 2.2. Інституційна складова механізму державного регулювання інклюзивності ринку праці
 • 2.3. Інститут соціального захисту у соціально-трудовій сфері
 • 2.4. Інститут безумовного базового доходу в перспективній системі соціального захисту

Розділ 3. Сучасні виклики та особливості розвитку інститутів ринку праці

 • 3.1. Неформальна зайнятість в Україні та формування інституційних умов її мінімізації
 • 3.2. Професійна гендерна сегрегація на ринку праці України та інституційні основи її подолання
 • 3.3. Інституційні чинники попередження застійного безробіття

Розділ 4. Забезпечення повної, продуктивної та ефективної зайнятості населення в умовах трансформації ринку праці

 • 4.1. Концепції повної, продуктивної та ефективної зайнятості в сучасних умовах
 • 4.2. Трудова спроможність національного ринку праці
 • 4.3. Інституційне забезпечення зменшення втрат робочої сили в національній економіці
 • 4.4. Соціально-трудова інклюзія як елемент політики зайнятості: шляхи інституціалізації в Україні

Розділ 5. Баланс попиту та пропозиції на ринку праці: моделі змін в умовах нестабільності

 • 5.1. Драйвери зростання конкурентоспроможності України на глобальному ринку праці
 • 5.2. Особливості моделей соціально-трудових відносин в Україні
 • 5.3. Державне регулювання зайнятості в контексті оптимального поєднання моделей соціально-трудових відносин в умовах нестабільності

Розділ 6. Гнучкість функціонування ринку праці як передумова конкурентоспроможності національної економіки

 • 6.1. Визначення і причини гнучкості функціонування ринку праці як фактора його конкурентоспроможності
 • 6.2. Види, форми гнучкості ринку праці та їх особливості в українській економіці
 • 6.3. Підходи до оцінювання і показники гнучкості ринку праці в українській та міжнародній практиці
 • 6.4. Інституціоналізація гнучкості ринку праці в Україні

Розділ 7. Інституціональні умови забезпечення ринку праці якісною робочою силою

 • 7.1. Особливості взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці
 • 7.2. Освітня політика у забезпеченні рику праці якісною робочою силою
 • 7.3. Сфера освітніх послуг як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України
 • 7.4. Світовий досвід у сферах професійного навчання та розвитку персоналу

Розділ 8. Система оплати праці в умовах інституціоналізації ринку праці

 • 8.1. Інститут оплати праці в системі інститутів інклюзивного ринку праці
 • 8.2. Особливості функціонування інституту оплати праці в різних сферах економіки: деформації, диспропорції, проблеми і тенденції
 • 8.3. Трудове законодавство як основа інституціоналізації оплати праці
 • 8.4. Стратегії й тактика інституціоналізації оплати праці

Розділ 9. Стратегічні орієнтири трансформації інституційного середовища у сфері трудової мобільності

 • 9.1. Дослідження мобільності населення: теоретико-методологічні підходи
 • 9.2. Міжнародна мобільність робочої сили: сучасні тенденції та перспективи
 • 9.3. Узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду управління процесами міжнародної мобільності робочої сили
 • 9.4. Нові міграційні тренди та необхідність їх законодавчого забезпечення

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами