Інновації в системі економічної безпеки

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Дисципліна: Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки
 • Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво: Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А.
 • Сторінок: 23
 • ISBN: ISSN 978-966-493-995-6
 • ББК: ББК 65.9 (4 укр) - 983
 • УДК: УДК 33.658:65.012.8:657
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Інновації в системі економічної безпеки

В умовах глобалізації економіки інновації, по суті, є ключем до стійкого економічного зростання. Це обумовлено високим рівнем конкуренції, а також економічною кризою, яка носить перманентний характер. Тільки активна інноваційна діяльність дозволяє створювати нові конкурентоспроможні продукти, послуги або бізнес-моделі. При цьому слід розуміти, що нові ідеї завжди пов'язані з ризиком. Тому для забезпечення стабільного функціонування і розвитку суб'єктів господарської діяльності їх керівникам слід ризикувати в тому випадку, якщо якась нова ідея має шанс на комерційний успіх.

У статті розглянуто cутність та зміст інноваційного процесу в системі економічної безпеки, визначено головні цілі інноваційної діяльності в сфері економічної безпеки та наведені основні принципи інноваційного забезпечення системи економічної безпеки

Ключові слова: інновації, економічна безпека, система економічної безпеки, інноваційний процес, інноваційне забезпечення економічної безпеки, підприємство, глобалізація економіки.

Инновации в системе экономической безопасности

В условиях глобализации экономики инновации, по сути, является ключом к устойчивому экономическому росту. Это обусловлено высоким уровнем конкуренции, а также экономическим кризисом, который носит перманентный характер. Только активная инновационная деятельность позволяет создавать новые конкурентоспособные продукты, услуги или бизнес-модели. При этом следует понимать, что новые идеи всегда связаны с риском. Поэтому для обеспечения стабильного функционирования и развития субъектов хозяйственной деятельности их руководителям следует рисковать в том случае, если какая-то новая идея имеет шанс на коммерческий успех.

В статье рассмотрены содержание инновационного процесса в системе экономической безопасности, определены главные цели инновационной деятельности в сфере экономической безопасности и приведены основные принципы инновационного обеспечения системы экономической безопасности

Ключевые слова: инновации, экономическая безопасность, система экономической безопасности, инновационный процесс, инновационное обеспечение экономической безопасности, предприятие, глобализация экономики.

Innovation in economic security system

In a globalized economy innovation, in fact, is the key to sustainable economic growth. This is due to the high level of competition and the economic crisis, which is permanent in nature. Only active innovation allows to create new competitive products, services or business models. It should be understood that new ideas are always associated with risk. Therefore, to ensure stable operation and development of economic activity should risk their heads in case if a new idea has a chance of commercial success.

In the article is made the definition and content of the innovation process in the system of economic security, identifies the key objectives in the field of innovation and economic security and are given the basic principles of providing innovative system of economic safety

Keywords: innovations, economic security, economic security system, innovative process, innovative economic security, enterprise, globalization of the economy.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами