Пріоритети інноваційного розвитку економіки України: наукометричний аспект

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Пріоритети інноваційного розвитку економіки України: наукометричний аспект

А.І. Корецький кандидат економічних наук, науковий співробітник, секретар відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва» НАН України

Розроблено науково-теоретичні та методичні основи визначення пріоритетів інноваційного розвитку національної економіки з використанням наукометричних засобів, офіційних статистичних даних щодо динаміки окремих складових науково-технічного потенціалу та результатів виконання прогнозно-аналітичних досліджень. Зазначене дало змогу мінімізувати вплив суб’єктивного фактору на цей процес. Як пріоритети інноваційного розвитку економіки України, виділено такі галузі науки: економічні; фізико-математичні; медичні; сільськогосподарські; комп’ютерні; металургію, обробку металів, виробництво машин та устаткування; енергетику.

Ключові слова: пріоритети інноваційного розвитку, науково-технічна політика, прогнозно-аналітичні дослідження, наукометричні засоби, національна економіка.

Приоритеты инновационного развития экономики Украины: наукометрический аспект

А.И. Корецкий кандидат экономических наук, научный сотрудник, секретарь отдела ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки имени Г.М. Доброва» НАН Украины

Разработаны научно-теоретические и методические основы определения приоритетов инновационного развития национальной экономики с использованием наукометрических средств, официальных статистических данных о динамике отдельных составляющих научно-технического потенциала и результатов выполнения прогнозно-аналитических исследований. Указанное позволило минимизировать влияние субъективного фактора на этот процесс. В качестве приоритетов инновационного развития экономики Украины, выделены следующие отрасли науки: экономические; физико-математические; медицинские; сельскохозяйственные; компьютерные; металлургию, обработку металлов, производство машин и оборудования; энергетику.

Ключевые слова: приоритеты инновационного развития, научно-техническая политика, прогнозно-аналитические исследования, наукометрические средства, национальная экономика.

The priorities of innovative development of the economy of Ukraine: scientometric aspect

A.I. Koretskyi PhD in Economics, Research Fellow, Secretary of the Department of STEPS Center of NAS of Ukraine

It was worked out scientific-theoretical and methodological foundations of the prioritization of innovative development of the national economy using the scientometric means, official statistics concerning the behavior of the separate components of the scientific and technological potential and outcomes of forecasting analytical researches. Mentioned above made it possible to minimize the influence of human factor on this process. As priorities of innovative development of the economy of Ukraine were designated the following fields of science: economic; physical; mathematical; medical; agricultural; computer; metallurgy, metal processing, manufacture of machinery and equipment; power industry.

Keywords: priorities of innovative development, scientific-technical policy, forecasting analytical researches, scientometric means, national economy.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами