Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Дисципліна: Інноваційний менеджмент, Менеджмент, Стратегічний менеджмент
 • Спеціальність: Менеджмент
 • Підрозділ: Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво: Інститут економіки та прогнозування НАН України
 • Сторінок: 450
 • ISBN: ISBN 978-966-02-5319-3
 • ББК: ББК 65.9(4Укр)240
 • УДК: УДК 331.5
 • ISBD: Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування / І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Кулікова та ін. монографія / За ред. І.Л. Петрової. - К. : Інститут економіки НАН України, 2009. - 368 с.

Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування

Співавторами монографії є: Розділ I: д.е.н., проф. Петрова І.Л. (1.1; 1.2); н.с. Монастирська Г.В. (1.3); к.е.н. Гальперіна Л.П., Гук Л.П. (1.4). Розділ II: д.е.н., проф. Петрова І.Л. Розділ III: к.е.н., с.н.с. Лавриненко Л.М. (3.1); к.е.н., с.н.с. Близнюк В.В. (3.2; 3.3; 3.4) Розділ IV: д.е.н., проф. Петрова І.Л. (4.1), к.е.н. н.с. Ільїч Л.М. Розділ V: н.с. Монастирська Г.В. (5.1; 5.3); д.е.н., проф. Куліков Г.Т. (5.2; 5.3; 5.5); к. соціол.н., пров. н.с. Галустян Ю.М. (5.4). 10 Розділ VI: к.е.н. Петрова Т.П. (6.1); к.е.н. Акіліна О.В. (6.2.); к.е.н. Перегудова Т.В. (6.3). Передмова та післямова: д.е.н., проф. Петрова І.Л.


Колективна монографія є результатом досліджень соціально-економічних аспектів функціонування ринку праці в Україні. Головна увага приділена удосконаленню теоретико-методологічних підходів та розробці науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності державної політики зайнятості в Україні. Монографія складається з шести розділів, кожний з яких вміщує результати науково-практичних досліджень стану, динаміки та особливостей розвитку національного ринку праці.

У роботі розглянуто концептуальне підґрунтя становлення українського ринку праці, обґрунтовано теоретичні засади його сегментації, визначено зміну соціально-трудових відносин на ринку праці за умов становлення ”нової економіки”, розкрито ціннісно-мотиваційну сферу як основу функціонування ринку праці. Авторами виявлено основні етапи та особливості функціонування українського ринку праці, його характерні риси, надано авторську оцінку основних ризиків ринку праці, ефективності політики зайнятості. Визначено типові сегменти ринків праці та надано оцінку тенденцій їх розвитку. Обґрунтовано пріоритетні напрями підвищення ефективності ринку освітніх послуг з метою подолання наявного дисбалансу попиту та пропозиції на ринку праці. Висвітлено роль заробітної плати як регулятора ринку праці, гострота її диференціації в Україні, накреслено напрями вдосконалення системи оплати праці в економіці України. Розглянуто особливості стимулювання економічної активності незайнятого населення. Розроблено комплекс пропозицій щодо вдосконалення програмного методу здійснення політики зайнятості населення України.

Для науковців, органів державної та виконавчої влади, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей, а також усіх, кого цікавлять соціально-економічні проблеми функціонування ринку праці.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ

 • 1.1.Соціально-економічна природа ринку праці та механізм його функціонування
 • 1.2. Сегментація ринку праці як закономірність його розвитку
 • 1.3. Ціннісно-мотиваційна сфера як внутрішня основа функціонування ринку праці
 • 1.4. Вплив глобалізації на формування та функціонування вітчизняного ринку праці

РОЗДІЛ 2.СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ

 • 2.1. Типові сегменти ринків праці та оцінка тенденцій їх розвитку
 • 2.2. Основні параметри розвитку ринку праці за окремими сегментами в умовах трансформаційних змін
 • 2.3. Ефективні заходи регулювання сегментованого ринку праці

РОЗДІЛ 3.ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

 • 3.1. Соціально-економічна специфіка ринку праці України
 • 3.2. Сутність та основні типи ризиків на ринку праці України
 • 3.3. Аналіз безробіття та оцінка його ризиків
 • 3.4.Оцінка ефективності функціонування українського ринку праці

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК УМОВА ЗБАЛАНСУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

 • 4.1. Взаємодія ринку праці та ринку освітніх послуг як фактор їх гармонізації
 • 4.2. Посилення ролі соціального партнерства у сфері професійної підготовки кадрів
 • 4.3. Пріоритетні напрями узгодження системи професійної підготовки кадрів з потребами ринку праці

РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТКЙ ТА ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК РЕГУЛЯТОРА РИНКУ ПРАЦІ

 • 5.1. Заробітна плата та її роль у регулюванні ринку праці
 • 5.2. Оцінка стану і тенденцій заробітної плати в Україні в контексті міжнародних порівнянь
 • 5.3. Диференціація заробітної плати в Україні: тенденції та можливості регулювання
 • 5.4. Диференціація доходів населення та соціального статусу його різних верств
 • 5.5. Регулювання оплати праці шляхом удосконалення соціально-трудових відносин

РОЗІЛ 6. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

 • 6.1. Особливості державного регулювання ринку праці в Україні
 • 6.2. Оцінка ефективності фінансування активних та пасивних програм зайнятості
 • 6.3. Удосконалення мотивації безробітних до повернення до трудової діяльності

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами