Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Дисципліна: Інноваційний менеджмент, Менеджмент, Стратегічний менеджмент
 • Спеціальність: Менеджмент
 • Підрозділ: Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво: Інститут економіки та прогнозування НАН України
 • Сторінок: 165
 • ISBN: ISBN 978-966-02-7901-8
 • ББК: ББК 65.24(4Укр)
 • УДК: УДК 331./.5(477)
 • ISBD: Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи: кол. монографія / за ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В.Близнюк ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – К., 2016. – 326 с. : 58 табл., 51 рис.

Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи

Автори: Близнюк В.В. (1.1;1.3;1.4;3.3;5.5), Петрова І.Л. (вступ, 1.2; розділ 2 (2.1; 2.2; 2.3; 2.4); 3.1; 5.3)), Гук Л.П. (1.2;3.2), Галустян Ю.М. (1.4;4.3), Юрик Я.І. (3.3;3.4), Жовнір С.М. (3.5), Куліков Г.Т. (4.1), Монастирська Г.В. (1.2;4.2), Гречан А.П. (5.1), Колос І.В. (5.1), Лавриненко Л.М. (5.2), Біліченко С.П. (5.2),Кагляк О.В. (5.3), Перегудова Т.В. (5.4).


У роботі виявлено інституційні пастки становлення соціально-трудової сфери українського суспільства, обґрунтовано засади їхнього подолання, визначено вектори зміни соціально-трудових відносин на ринку праці за умов становлення економіки знань. Здійснено аналіз суперечливих тенденцій функціонування ринку праці (взаємодії його формальної та неформальної, традиційної та інноваційної, гнучкої та жорсткої складових, внутрішньої та зовнішньої мобільності). Авторами вперше дано оцінку жорсткості захисту зайнятості в Україні у світлі міжнародних порівнянь, розроблено напрями необхідних інституційних перетворень. Висвітлено роль заробітної плати як регулятора ринку праці, гостроту її диференціації в Україні, визначено невідкладні кроки з удосконалення системи оплати праці, зокрема у бюджетному секторі. Обґрунтовано пріоритетні напрями реформування освітньої підсистеми соціально-трудової сфери. Важливими компонентами дослідження стали питання подолання втрат, викликаних недосконалістю системи охорони здоров’я, підвищення якості життя.

Для науковців, органів державної та виконавчої влади, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей, а також усіх, кого цікавлять проблеми розвитку соціально-трудової сфери в Україні.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ (ПРІОРИТЕТИ) МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ

 • 1.1.Розвиток соціально-трудової сфери у світлі секторальних змін
 • 1.2. Європейські перспективи розвитку соціально-трудової сфери України
 • 1.3. Подолання інституційних пасток розвитку соціально-трудової сфери
 • 1.4. Соціальний діалог як підсистема соціально-трудової сфери України

РОЗДІЛ 2.ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПРАЦІ ЯК ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ

 • 2.1. Трансформація змісту праці та нові вимоги до сучасного працівника
 • 2.2. Розвиток інноваційних форм зайнятості та модифікація соціально-трудових відносин
 • 2.3. Оновлення парадигми управління розвитком соціально-трудових відносин
 • 2.4.Соціокультурний чинник становлення гідної праці

РОЗДІЛ 3.РИНОК ПРАЦІ ЯК ПІДСИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇСФЕРИ УКРАЇНИ: ВЕКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ

 • 3.1. Сучасні особливості розвитку ринку праці України
 • 3.2. Адаптаційний потенціал національного ринку праці в умовах глобальних трансформацій
 • 3.3. Наслідки інерційного розвитку ринку праці України
 • 3.4.Законодавчий захист зайнятості в Україні: оцінювання жорсткості та напрями лібералізації
 • 3.5. Управління мобільністю робочої сили в системі розвитку соціально-трудової сфери

РОЗДІЛ 4. ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЯК ПІДҐРУНТЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ І МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ

 • 4.1. Заробітна плата як провідний чинник мотивації праці в системі соціально-трудових відносин
 • 4.2. Реформування системи оплати праці в бюджетній сфері економіки
 • 4.3. Якість трудового життя як детермінанта розвитку соціально-трудової сфери

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ ПІДСИСТЕМ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

 • 5.1. Реформування освіти в системі трансформації соціально-трудової сфери
 • 5.2. Інноваційна освіта як детермінанта розвитку соціально-трудової сфери
 • 5.3. Підвищення кваліфікації працівників засобами соціальної політики підприємств
 • 5.4. Соціальний захист осіб з інвалідністю на ринку праці
 • 5.5. Удосконалення системи охорони здоров’я: оцінка втрат та можливостірозвитку

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами