Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях

 • Автор: , , , , , , , , , , ,
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Підрозділ: Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 309
 • ISBN: ISBN 978-966-7735-85-2
 • ББК: ББК 65.2/4-98
 • УДК: УДК 65.012.8
 • ISBD: Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / За наук. ред. проф. Сідака В.С. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 309 с.

Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях

В.І. Грушка, д.е.н., професора (вступ, розд. 1), В.С. Сідака, д.і.н., професора (вступ, розд. 1), О.І. Пилипченка, д.е.н., професора (розд. 1), В.Г. Алькему, д.е.н., професора (розд. 1.1), О.М. Шикову, к.е.н., доцента (розд. 1.9), І.І. Румика, к.е.н., доцента (розд. 1 та 2), Є.А. Боброва, к.е.н., доцента (розд. 1 та 3), Ю.І. Скулиш, к.е.н., доцента (розд. 4 та 6), О.І. Захарова, к.е.н., професора (розд. 6), Т.В. Лічман (розд. 6), А.Г. Лотарєва (розд. 6), Т.В. Ганущак (розд. 1 та 5), Т.В. Іваненко, к.т.н., доцента (розд. 1), А.В. Лісового, д.е.н., професора (розд. 5.2), В.М. Кудака (розд. 6), Л.Д. Тулуша, к.е.н., доцента (розд.7), А.О. Кириленко, магістра (розд. 1), С.О. Козловець, магістра (розд. 6), О.Т. Прокопчук, магістра (розд. 7), Н.М. Малініна, магістра (розд. 7).


У цьому томі монографії розглядається питання економічної безпеки держави, а саме: бюджетна та валютна безпеки, боргова, грошово-кредитна, безпека страхового та фондового ринків держави, продовольча та енергетична безпеки, а також питання фінансово-економічної безпеки підприємств: фінансова та податкова складові. Окремо розглянуті особливості забезпечення фінансово-економічної безпеки банківських установ.

Видання буде корисне для науковців, представників органів державного управління, фахівців фінансової сфери, аспірантів, студентів.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ

 • 1.1. Ендогенний та екзогенний підходи в дослідженнях системи економічної безпеки суб’єктів господарювання
 • 1.2. Поняття, структура та сутність фінансової безпеки як складової економічної безпеки держави
 • 1.3. Механізм і засади фінансової безпеки держави
 • 1.4. Бюджетна та валютна безпеки як складові фінансової безпеки України
 • 1.5. Аналіз стану боргової безпеки України
 • 1.6. Грошово-кредитна політика як складова фінансової безпеки держави
 • 1.7. Безпека страхового та фондового ринків держави
 • 1.8. Напрями вдосконалення законодавства та проекти його застосування з метою забезпечення економічної безпеки України
 • 1.9. Моделювання систем економічної безпеки

РОЗДІЛ 2. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

 • 2.1. Поняття, специфіка вимог і основні фактори продовольчої безпеки держави
 • 2.2. Сучасний стан продовольчої безпеки України
 • 2.3. Напрями забезпечення продовольчої безпеки України

РОЗДІЛ 3. ПИТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

 • 3.1. Енергетична безпека в сучасному світі
 • 3.2. Концептуальні підходи для визначення поняття «енергетична безпека»
 • 3.3. Перспективи розвитку енергетики в контексті забезпечення енергетичної безпеки
 • 3.4. Сучасна енергетична політика України та її вплив на енергетичну безпеку держави

РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ

 • 5.1. Методика досліджень системи фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання
 • 5.2. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємств

РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • 6.1. Економічний зміст, поняття фінансових ризиків та їх класифікація
 • 6.2. Методи оцінки фінансових ризиків
 • 6.3. Механізм нейтралізації фінансових ризиків на підприємстві
 • 6.4. Перспективи страхування фінансових ризиків підприємства

РОЗДІЛ 7. ПОДАТКОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

 • 7.1. Особливості формування системи прямого оподаткування сількогосподарської діяльності в аграрнорозвинутих країнах
 • 7.2. Перспективи розвитку механізму оподаткування доходів сількогосподарських товаровиробників
 • 7.3. Ефективність дотування сількогосподарських товаровиробників за рахунок спецрежиму справляння ПДВ із переробних підприємств

РОЗДІЛ 8. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА МЕХАНІЗМ ДОСЯГНЕННЯ

 • 8.1. Теоретичні засади фінансово-економічної безпеки банківської установи
 • 8.2. Способи мінімізації та нейтралізації загроз економічній безпеці сучасної банківської установи
 • 8.3. Напрями підвищення ефективності забезпечення фінансово-економічної безпеки сучасної банківської установи

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами