Роль країнознавчих проектів у формуванні полікультурної компетентності студентів-міжнародників

  • uk-UA

  • ru-RU

Роль країнознавчих проектів у формуванні полікультурної компетентності студентів-міжнародників

Мелько Людмила Федорівна, завідувач кафедри туризму, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри міжнародної інформації, Університету економіки та права «КРОК»

У досліджені обґрунтовуються науково-методологічні основи полікультурної компетентності студентів-міжнародників, досліджуються та уточнюються базові поняття, пропонується структуризація полікультурної компетентності, аналізуються її складові. Розкривається сутність, значення та роль країнознавчих проектів для формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин.

Ключові слова: професійна компетентність, полікультурна компетентність, полікультурна компетентність студента-міжнародника, полікультурні компоненти, проектна діяльність, країнознавчі проекти.

Роль страноведческих проектов в формировании поликультурной компетентности студентов-международников

Мелько Людмила Федоровна, заведующая кафедрой туризма, кандидат педагогических наук, доцент кафедры международной информации Университета экономики и права «КРОК»

В исследовании обосновываются научно-методологические основы поликультурной компетентности студентов-международников, исследуются и уточняются основные понятия, предлагается структуризация поликультурной компетентности, анализируются ее составляющие. Раскрывается сущность, значение и роль страноведческих проектов для формирования поликультурной компетентности будущих специалистов в области международных отношений.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, поликультурная компетентность, поликультурная компетентность студента-международника, поликультурные компоненты, проектная деятельность, краеведческие проекты.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами