Теорія і практика використання лізингу на ринку фінансових послуг України

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Теорія і практика використання лізингу на ринку фінансових послуг України

Сова О.Ю. кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК»

Автором досліджено основні тенденції розвитку ринку лізингових послуг в Україні. Проаналізовано обсяги та динаміка укладених договорів фінансового лізингу, розподіл джерел фінансування лізингових операцій в Україні. Охарактеризовано особливості становлення і розвитку лізингу в Україні з врахуванням міжнародного досвіду. Виявлено основні причини, які перешкоджають розвитку фінансового лізингу в Україні та запропоновано шляхи їх нівелювання.

Ключові слова: лізинг, фінансовий лізинг, лізингова компанія, джерела фінансування лізингових операцій, ринок лізингових послуг.

Теория и практика использования лизинга на рынке финансовых услуг Украины

Сова Е.Ю. кандидат экономических наук, доцент кафедры национальной экономики и финансов, Университет экономики и права «КРОК»

Автором исследованы основные тенденции развития рынка лизинговых услуг в Украине. Проанализированы объемы и динамика заключенных договоров финансового лизинга, распределение источников финансирования лизинговых операций в Украине. Охарактеризованы особенности становления и развития лизинга в Украине с учетом международного опыта. Выявлены основные причины, которые препятствуют развитию финансового лизинга в Украине и предложены пути их нивелирования.

Ключевые слова: лизинг, финансовый лизинг, лизинговая компания, источники финансирования лизинговых операций, рынок лизинговых услуг.

Theory and practice of leasing in the financial services market of Ukraine

O. Sova Ph.D. in Economics, Associate Professor of National Economy and Finance Department, «KROK» University

The author studies the main trends of the market of leasing services in Ukraine. The volume and dynamics of concluded financial leasing agreements, distribution of sources of financing of leasing operations in Ukraine are analyzed. The peculiarities of the formation and development of leasing in Ukraine, taking into account international experience, are characterized. The main reasons that hinder the development of financial leasing in Ukraine are identified and ways of their leveling are proposed.

Keywords: leasing, financial leasing, leasing company, sources of financing of leasing operations, leasing services market.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами