Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Підручники
 • Дисципліна: Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, Управління інформаційною безпекою підприємства, Організація та управління фінансово-економічною безпекою банків‚ фінансових та банківських установ
 • Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво: К.: ГНОЗИС
 • Сторінок: 216
 • ISBN: ISSN 978-966-2760-20-0
 • ББК: ББК 65.32я73 З-91
 • УДК: 366.56(075.8)
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності

В підручнику розкриваються особливості сучасного інформаційного розвитку та його вплив на підприємницьку діяльність. Основна увага приділена розгляду загроз та ризиків, які обумовлюються інформаційними взаємовідносинами суб’єктів підприємництва, організації їх інформаційної безпеки, використанню інформаційних переваг в бізнесі, діяльності з мінімізації інформаційних ризиків .

Підручник розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою», слухачів, що проходять підготовку за програмою підвищення кваліфікації зі спеціальності «Забезпечення безпеки підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в Україні», проекту «Україна-Норвегія», а також фахівців, які професійно переймаються питанням інформаційної безпеки суб’єктів підприємництва.

Информационная безопасность в предпринимательской деятельности

В учебнике раскрываются особенности современного информационного развития и его влияние на предпринимательскую деятельность. Основное внимание уделено рассмотрению угроз и рисков, которые обусловлены информационными взаимоотношениями субъектов предпринимательства, организации их информационной безопасности, использованию информационных преимуществ в бизнесе, деятельности по минимизации информационных рисков.

Учебник рассчитан на студентов, обучающихся по специальности «Управление финансово-экономической безопасностью», слушателей, проходящих подготовку по программе повышения квалификации по специальности «Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования в Украине», проекта «Украина-Норвегия», а также специалистов, которые профессионально занимаются вопросом информационной безопасности субъектов предпринимательства.

Information security in business

In the book are examined the peculiarities of modern information development and its impact on business. The focus is given to the threats and risks that specifies information relationship of entities, organization of information security, the use of information advantages in business, and minimizing information risks.

The textbook is designed for students who are enrolled in specialty "Financial and Economic Security Management ", students who are undergoing training program in specialty "Providing security of entrepreneurship entities in Ukraine" project "Ukraine-Norway" and specialists who professionally concerned with information security of entities.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами