«Торгівля цінними паперами» (Розділ XІІ. Практичні аспекти проведення приватизації в Україні)

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Підручники
 • Дисципліна: Торгівля цінними паперами
 • Спеціальність: Фінанси і кредит, Банківська справа
 • № комплекту: «Торгівля цінними паперами»
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 21
 • ISBN: 978-966-7735-62-3
 • ББК: 65.262.2
 • УДК: 336.763
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Практичні аспекти проведення приватизації в Україні

Методологія дослідження. В розділі 12 було досліджено: приватизація, мала приватизація, суб’єкти приватизації, об’єкти приватизації, законодавчі основи приватизації, Державна програма приватизації, Фонд державного майна України, спосіб приватизації майна державних підприємств, капітальні інвестиції.

Результати. У розділі 12 Практичні аспекти проведення приватизації в Україні підручника «Торгівля цінними паперами» було розглянуто: законодавчі основи приватизації в Україні, Об’єкти державної власності та способи їх приватизації, приватизація як інструмент трансформації відносин власності та регулювання інвестиційно-іноваційної діяльності в Україні, напрями реформування відносин власності в Україні.

Новизна. Запропоновано стратегію та програму розвитку фондового ринку в Україні. Здійснено класифікацію тенденцій становлення та розвитку фондового ринку. Запропонована стратегія та програма розвитку фондового ринку України, метою якої є формування конкурентоспроможного національного фондового ринку на основі поступового зменшення його спекулятивної складової з одночасним зростанням інвестиційно спрямованого сегменту в умовах фінансової глобалізації, рівня інтернаціоналізації світової економіки, який зростає, та виконання ним основної функції – забезпечення вільного та швидкого перетоку інвестиційного капіталу.

Практична значущість. Автори пропонованого підручника намагалися не лише дати необхідні знання своїм читачам, а й зробили спробу унебезпечити їх від негативних наслідків реалізації ризику у процесі торгівлі цінними паперами. Розраховується, що даний підручник стане до смаку не тільки студентам вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантам, викладачам, а і тим практикам, для яких торгівля цінними паперами є основним видом професійної діяльності.

Практические аспекты проведения приватизации в Украине

Методология исследования. В главе 12 было исследовано: приватизация, малая приватизация, субъекты приватизации, объекты приватизации, законодательные основы приватизации, Государственная программа приватизации, Фонд государственного имущества Украины, способ приватизации имущества государственных предприятий, капитальные инвестиции.

Результаты. В разделе 12 Практические аспекты проведения приватизации в Украине учебника «Торговля ценными бумагами» было рассмотрено: законодательные основы приватизации в Украине, Объекты государственной собственности и способы их приватизации, приватизация как инструмент трансформации отношений собственности и регулирования инвестиционно-инновационной деятельности в Украине, направления реформирования отношений собственности в Украине.

Новизна. Предложена стратегия и программа развития фондового рынка в Украине. Осуществлена классификация тенденций становления и развития фондового рынка. Предложенная стратегия и программа развития фондового рынка Украины, целью которой является формирование конкурентоспособного национального фондового рынка на основе уменьшению его спекулятивной составляющей с одновременным ростом инвестиционно направленного сегмента в условиях финансового глобализации, уровня интернационализации мировой экономики, который растет, и выполнение им основной функции - обеспечение свободного и быстрого перетока инвестиционного капитала.

Практическая значимость. Авторы предлагаемого учебника пытались не только дать необходимые знания своим читателям, но и попытались обезопасить их от негативных последствий реализации риска в процессе торговли ценными бумагами. Рассчитывается, что данный учебник придется по вкусу не только студентам высших экономических учебных заведений и экономических специальностей бакалаврского уровня подготовки, аспирантам, преподавателям, а и тем практикам, для которых торговля ценными бумагами является основным видом профессиональной деятельности.

Practical aspects of privatization in Ukraine

Research Methodology. Section 12 was investigated privatization, small-scale privatization, privatization of subjects, objects of privatization, the legal framework of privatization, state privatization program, the State Property Fund of Ukraine, the way privatization of state enterprises, capital investment.

Results. Chapter 12 Practical aspects of privatization in Ukraine textbook "Trading securities" were considered: the legal framework of privatization in Ukraine, state property objects and their methods of privatization, privatization as a tool for transformation of property relations and regulation of investment and innovation activity in Ukraine, directions reform of property relations in Ukraine.

Novelty. The strategy and program development of the stock market in Ukraine. Classification of trends in the formation and development of the stock market. The proposed strategy and program development of the stock market of Ukraine, whose aim is the formation of a competitive national stock market based on a gradual reduction in its speculative component of the simultaneous growth of investment directed segment in the financial globalization and internationalization of the world economy that is growing, and the performance of basic functions - providing free and fast flows, investment capital.

The practical significance. The authors proposed textbook aimed not only to provide the necessary knowledge to its readers, but also attempted unebezpechyty them from the negative effects of risk in the securities trade. It is calculated that this tutorial will be to the taste of not only the students of higher economic education and economic fields undergraduate training, graduate students, faculty, and practitioners and those for whom securities trading is the main occupation.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами