«Торгівля цінними паперами» (Розділ XІV. Оподаткування операцій з цінними паперами)

 • Автор: , ,
 • Рік:
 • Категорія: Підручники
 • Дисципліна: Торгівля цінними паперами
 • Спеціальність: Фінанси і кредит, Банківська справа
 • № комплекту: «Торгівля цінними паперами»
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 49
 • ISBN: 978-966-7735-62-3
 • ББК: 65.262.2
 • УДК: 336.763
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Оподаткування операцій з цінними паперами

Методологія дослідження. В розділі 14 було досліджено: Податковий кодекс України, оподаткування операцій з цінними паперами; податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, спеціальний порядок оподаткування, операції особливого виду, база оподаткування, податкові агенти, податкова декларація, фінансові інвестиції, фінансові результати.

Результати. У розділі 14 Оподаткування операцій з цінними паперами підручника «Торгівля цінними паперами» було розглянуто: визначення собівартості придбаних фінансових інвестицій та відображено придбання фінансових інвестицій в бухгалтерському обліку, податковий облік фінансових інвестицій, облік та оподаткування операцій з акціями власної емісії, операції на первинному ринку та вторинному ринку, оподаткування операцій з векселями, особливості бухгалтерського обліку розрахунків із застосуванням векселів, податковий облік розрахунків із застосуванням векселів, Оподаткування операцій з облігаціями.

Новизна. Запропоновано стратегію та програму розвитку фондового ринку в Україні. Здійснено класифікацію тенденцій становлення та розвитку фондового ринку. Запропонована стратегія та програма розвитку фондового ринку України, метою якої є формування конкурентоспроможного національного фондового ринку на основі поступового зменшення його спекулятивної складової з одночасним зростанням інвестиційно спрямованого сегменту в умовах фінансової глобалізації, рівня інтернаціоналізації світової економіки, який зростає, та виконання ним основної функції – забезпечення вільного та швидкого перетоку інвестиційного капіталу.

Практична значущість. Автори пропонованого підручника намагалися не лише дати необхідні знання своїм читачам, а й зробили спробу унебезпечити їх від негативних наслідків реалізації ризику у процесі торгівлі цінними паперами. Розраховується, що даний підручник стане до смаку не тільки студентам вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантам, викладачам, а і тим практикам, для яких торгівля цінними паперами є основним видом професійної діяльності.

Налогообложение операций с ценными бумагами

Методология исследования. В главе 14 было исследовано: Налоговый кодекс Украины, налогообложения операций с ценными бумагами; налог на прибыль предприятий, налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, специальный порядок налогообложения, операции особого вида, база налогообложения, налоговые агенты, налоговая декларация, финансовые инвестиции, финансовые результаты.

Результаты. В главе 14 Налогообложение операций с ценными бумагами учебника «Торговля ценными бумагами» было рассмотрено: определение себестоимости приобретенных финансовых инвестиций и отражено приобретение финансовых инвестиций в бухгалтерском учете, налоговый учет финансовых инвестиций, учет и налогообложение операций с акциями собственной эмиссии, операции на первичном рынке и вторичном рынке, налогообложения операций с векселями, особенности бухгалтерского учета расчетов с применением векселей, налоговый учет расчетов с применением векселей, налогообложение операций с облигациями.

Новизна. Предложена стратегия и программа развития фондового рынка в Украине. Осуществлена классификация тенденций становления и развития фондового рынка. Предложенная стратегия и программа развития фондового рынка Украины, целью которой является формирование конкурентоспособного национального фондового рынка на основе уменьшению его спекулятивной составляющей с одновременным ростом инвестиционно направленного сегмента в условиях финансового глобализации, уровня интернационализации мировой экономики, который растет, и выполнение им основной функции - обеспечение свободного и быстрого перетока инвестиционного капитала.

Практическая значимость. Авторы предлагаемого учебника пытались не только дать необходимые знания своим читателям, но и попытались обезопасить их от негативных последствий реализации риска в процессе торговли ценными бумагами. Рассчитывается, что данный учебник придется по вкусу не только студентам высших экономических учебных заведений и экономических специальностей бакалаврского уровня подготовки, аспирантам, преподавателям, а и тем практикам, для которых торговля ценными бумагами является основным видом профессиональной деятельности.

Taxation of securities

Research Methodology. Section 14 was investigated: Tax Code of Ukraine, the taxation of securities; Corporate Income Tax, Value Added Tax, Income tax, special taxation, a special type of transaction, the tax base, tax agents, tax returns, financial investments, financial results.

Results. Chapter 14 Taxation of securities textbook "Trading securities" were considered: determining the cost of investments purchased and reflected the acquisition of investments in accounting, tax accounting financial investments, accounting and taxation of shares of its own issue, at the primary market and secondary market, taxation bills, especially accounting calculations using bills, tax accounting calculations using notes, taxation of bonds.

Novelty. The strategy and program development of the stock market in Ukraine. Classification of trends in the formation and development of the stock market. The proposed strategy and program development of the stock market of Ukraine, whose aim is the formation of a competitive national stock market based on a gradual reduction in its speculative component of the simultaneous growth of investment directed segment in the financial globalization and internationalization of the world economy that is growing, and the performance of basic functions - providing free and fast flows, investment capital.

The practical significance. The authors proposed textbook aimed not only to provide the necessary knowledge to its readers, but also attempted unebezpechyty them from the negative effects of risk in the securities trade. It is calculated that this tutorial will be to the taste of not only the students of higher economic education and economic fields undergraduate training, graduate students, faculty, and practitioners and those for whom securities trading is the main occupation.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами