«Торгівля цінними паперами» (Розділ XV. Економічна безпека торговців цінними паперами на фондовому ринку України)

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Підручники
 • Дисципліна: Торгівля цінними паперами
 • Спеціальність: Фінанси і кредит, Банківська справа
 • № комплекту: «Торгівля цінними паперами»
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 37
 • ISBN: 978-966-7735-62-3
 • ББК: 65.262.2
 • УДК: 336.763
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Економічна безпека торговців цінними паперами на фондовому ринку України

Методологія дослідження. В розділі 15 було досліджено: економічна безпека торговців цінними паперами, діагностика стану фондового ринку, індикатори економічної безпеки, фондові індекси, ПФТС, UX, інтегральний індекс, індекс Доу Джонса, індекс РТС, модель індексу, рейтинг, рейтингування емітентів цінних паперів.

Результати. У розділі 15 Економічна безпека торговців цінними паперами на фондовому ринку України підручника «Торгівля цінними паперами» розглянуто: індикатори економічної безпеки торговців цінними паперами, типи фондових індексів та методи їх обрахунку, методологія реальних індексів, динаміка фондових індексів України, проведений аналіз залежності між індексами фондового ринку та економічною безпекою торговців цінними паперами.

Новизна. Запропоновано стратегію та програму розвитку фондового ринку в Україні. Здійснено класифікацію тенденцій становлення та розвитку фондового ринку. Запропонована стратегія та програма розвитку фондового ринку України, метою якої є формування конкурентоспроможного національного фондового ринку на основі поступового зменшення його спекулятивної складової з одночасним зростанням інвестиційно спрямованого сегменту в умовах фінансової глобалізації, рівня інтернаціоналізації світової економіки, який зростає, та виконання ним основної функції – забезпечення вільного та швидкого перетоку інвестиційного капіталу.

Практична значущість. Автори пропонованого підручника намагалися не лише дати необхідні знання своїм читачам, а й зробили спробу унебезпечити їх від негативних наслідків реалізації ризику у процесі торгівлі цінними паперами. Розраховується, що даний підручник стане до смаку не тільки студентам вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантам, викладачам, а і тим практикам, для яких торгівля цінними паперами є основним видом професійної діяльності.

Экономическая безопасность торговцев ценными бумагами на фондовом рынке Украины

Методология исследования. В главе 15 было исследовано: экономическая безопасность торговцев ценными бумагами, диагностика состояния фондового рынка, индикаторы экономической безопасности, фондовые индексы ПФТС, UX, интегральный индекс, индекс Доу Джонса, индекс РТС, модель индекса, рейтинг, рейтингования эмитентов ценных бумаг.

Результаты. В разделе 15 Экономическая безопасность торговцев ценными бумагами на фондовом рынке Украины учебника «Торговля ценными бумагами» рассмотрены: индикаторы экономической безопасности торговцев ценными бумагами, типы фондовых индексов и методы их расчета, методология реальных индексов, динамика фондовых индексов Украины, проведен анализ зависимости между индексами фондового рынка и экономической безопасностью торговцев ценными бумагами.

Новизна. Предложена стратегия и программа развития фондового рынка в Украине. Осуществлена классификация тенденций становления и развития фондового рынка. Предложенная стратегия и программа развития фондового рынка Украины, целью которой является формирование конкурентоспособного национального фондового рынка на основе уменьшению его спекулятивной составляющей с одновременным ростом инвестиционно направленного сегмента в условиях финансового глобализации, уровня интернационализации мировой экономики, который растет, и выполнение им основной функции - обеспечение свободного и быстрого перетока инвестиционного капитала.

Практическая значимость. Авторы предлагаемого учебника пытались не только дать необходимые знания своим читателям, но и попытались обезопасить их от негативных последствий реализации риска в процессе торговли ценными бумагами. Рассчитывается, что данный учебник придется по вкусу не только студентам высших экономических учебных заведений и экономических специальностей бакалаврского уровня подготовки, аспирантам, преподавателям, а и тем практикам, для которых торговля ценными бумагами является основным видом профессиональной деятельности.

Economic security for securities traders in the stock market of Ukraine

Research Methodology. Section 15 was investigated: economic security securities traders diagnostics of the stock market indicators of economic security, stock index PFTS, UX, integral index, the Dow Jones index RTS model index, ranking, rating of issuers of securities.

Results. Chapter 15 Economic security for securities traders in the stock market of Ukraine textbook "Trading securities" are considered: indicators of economic security for securities traders, types of stock indexes and methods of their calculation methodology of real indexes, stock indexes dynamics Ukraine, the analysis of relationship between stock indices market and economic security for securities traders..

Novelty. The strategy and program development of the stock market in Ukraine. Classification of trends in the formation and development of the stock market. The proposed strategy and program development of the stock market of Ukraine, whose aim is the formation of a competitive national stock market based on a gradual reduction in its speculative component of the simultaneous growth of investment directed segment in the financial globalization and internationalization of the world economy that is growing, and the performance of basic functions - providing free and fast flows, investment capital.

The practical significance. The authors proposed textbook aimed not only to provide the necessary knowledge to its readers, but also attempted unebezpechyty them from the negative effects of risk in the securities trade. It is calculated that this tutorial will be to the taste of not only the students of higher economic education and economic fields undergraduate training, graduate students, faculty, and practitioners and those for whom securities trading is the main occupation.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами