Промислові революції та теоретичне узагальнення тенденцій розвитку

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Промислові революції та теоретичне узагальнення тенденцій розвитку

Кириченко О.С. кандидат економічних наук, доцент кафедри управлінських технологій Університету економіки та права «КРОК»

У статті досліджено теоретичні питання виникнення промислових революцій, здійснено теоретичне узагальнення тенденцій розвитку. Досліджено теоретичні засади суспільно-економічного, історичного розвитку та розгортання в економічній світовій історії чотирьох основних промислових революцій, а саме першої індустріальної революції; другої технологічної революції; третьої інформаційної революції та майбутньої четвертої цифрової, когнітивної революції. Визначено, що основою зміни технологічних укладів та промислових революцій є поява нової, більш досконалої, ніж попередні, технології, що дає змогу збільшити ефективність виробничих процесів, прискорити, спростити та вдосконалити виробництво. Визначено історичні, суспільні, економічні, технологічні передумови виникнення й розвитку промислових революцій задля прогнозування, передбачення подальших змін, а також здійснено теоретичне узагальнення тенденцій промислового економічного еволюціонування та розвитку.

Ключевые слова: промислові революції, індустріальна революція, технологічна революція, інформаційна революція, конвергенція, цифрова, когнітивна революція.

Промышленные революции и теоретическое обобщение тенденций развития

Кириченко А.С. кандидат экономических наук, доцент кафедры управленческих технологий Университета экономики и права «КРОК»

В статье исследованы теоретические вопросы появления промышленных революций, осуществлено теоретическое обобщение тенденций развития. Исследованы теоретические основы общественно-экономического, исторического развития и разворачивания в экономической мировой истории четырех основных промышленных революций, а именно первой индустриальной революции; второй технологической революции; третьей информационной революции и будущей четвертой цифровой, когнитивной революции. Определено, что основой изменения технологических укладов и промышленных революций является появление новой, более совершенной, чем предыдущие, технологии, которая позволяет увеличить эффективность производственных процессов, ускорить, упростить и усовершенствовать производство. Определены исторические, общественные, экономические, технологические предпосылки появления и развития промышленных революций с целью прогнозирования, предвидения дальнейших изменений, а также сделано теоретическое обобщение тенденций промышленного эволюционирования и развития.

Ключевые слова: промышленные революции, индустриальная революция, технологическая революция, информационная революция, конвергенция, цифровая, когнитивная революция.

The industrial revolution and the theoretical generalization of trends

Kyrychenko Oksana Candidate of Economic Skiences, Assistant Professor of management of technology University of Economics and law «KROK»

Investigated the theoretical question of the emergence of the industrial revolutions and theoretical generalization of trends. Investigated the theoretical principles of social, economic, development, and deployment in the economic history of the world’s four major industrial revolutions: the first industrial revolution; the second technological revolution; the third information revolution and the future of the fourth digital cognitive revolution. A characteristic feature of the industrial revolutions was the sudden dynamic growth of industrial production with the use of new equipment, however, the industrial revolution changed not only the productive power, they changed the structure of the society and the public the relationship, giving a boost to the processes of urbanization, the growth of productivity and the standard of living of the population. One value on the formation and development of the processes of industrial revolutions are State institutions and priority, compliance, security, property rights on industrial capital, industrial assets and their effective play. The priority, an important factor in implementing dynamic industrial change in the wave of industrial revolution is the development and reproduction of not only financial but also human capital, from revolution to revolution will grow according to the growth information and intellectualization of industrial processes. At the heart of technological, technical, industrial change lays the emergence of a new fundamental scientific knowledge, innovations, and practical application of innovation in the form of new technologies, equipment, products or processes. Thus, the main factor in the Foundation of industrial technology of the socio economic development of mankind are innovation, innovative development that takes the dynamics and characterized as an action of scientific and technical progress. Determined that the basis for the change of technological buildings and industrial revolutions is the emergence of a new, more perfect for previous technology, which allows increasing the efficiency of production processes, simplifying and improving production. Definitely a historical and social, economic and technological precondition for the emergence and development of the industrial revolutions with the purpose of forecasting, prediction of future changes and carried out theoretical generalization of trends of industrial economic development.

Keywords: industrial revolution, industrial revolution, technology revolution, information revolution, convergence, digital, cognitive revolution.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами