Проєктний підхід у творчій сфері

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
 • Видавництво: Х.: НТУ «ХПІ»
 • Сторінок: 7
 • УДК: УДК 005.8
 • ISBD: Данченко О.Б., Рибалко І.В., Меленчук В.М., Березенський Р.В. Проєктний підхід у творчій сфері. Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2020. № 1. С. 24-30.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Проєктний підхід у творчій сфері

Данченко О.Б., Рибалко І.В., Меленчук В.М., Березенський Р.В.

Застосування проєктного підходу до реалізації будь-якої ідеї дає керівнику проєкту можливість більш чітко визначати цілі та критерії їх досягнення, структурувати всі процеси виконання робіт, виключати «розмитість» відповідальності, здійснювати більш повний контроль ходу виконання робіт, оптимізувати ресурси, виявляти ризики та завчасно розробити план щодо їх уникнення або подолання наслідків. Проєктна діяльність у творчий сфері існувала завжди, але тільки відносно нещодавно науковий світ звернув на неї увагу з боку детального вивчення особливих умов творчої діяльності та адаптування під неї методології проєктного підходу. Під час реалізації творчих проєктів керівнику доведеться працювати з командою митців та творчих особистостей, які керуються не логікою та фактами, а більш, емоційні, чутливі, зорові та інтуїтивні. Це накладає відбиток на формальну методологію проєктного підходу. Рівень емоцій у творчих проєктах набагато вищий, ніж у технічних. Співчуття, розуміння та підтримка завжди будуть балансувати з вимогливістю, наполегливістю та категоричністю у дотриманні чітких критеріїв до виконання задач, використання виділеного бюджету та графіку проєкту. Але проєкт має певні обмеження, яких треба дотримуватися незважаючи на сферу застосування проєктного підходу. Тому керівнику творчих проєктів потрібно знайти баланс між тим, щоб підштовхувати виконавців проєкту до оптимізації продуктивності та надавати всіх необхідних ресурсів для натхнення та отримання особистого задоволення від процесу та продукту, розвиваючи в них таким чином талант та креативність, готовність до ефективної роботи та максимального використання свого творчого потенціалу. Пропонується аналіз, який на прикладі конкретного творчого заходу, дає можливість переконатися, що творчі заходи мають всі характеристики проєкту. Зроблені висновки, що використання методології управління проєктами без адаптування її під специфіку творчої сфери, матиме негативні наслідки.

Ключевые слова: проєктний підхід, творча сфера, творчий проєкт, творчий захід, керівник проєкту, характеристики, творча діяльність, виконавці.

Проектный подход в творческой сфере

Е. Б. Данченко, И. В. Рыбалко, В. М. Меленчук, Р.В. Березенский

Применение проектного подхода к реализации любой идеи дает руководителю проекта возможность более четко определять цели и критерии их достижения, структурировать все процессы выполнения работ, исключать «размытость» ответственности, осуществлять более полный контроль хода выполнения работ, оптимизировать ресурсы, выявлять риски и заранее разработать план по их избеганию или устранению. Проектная деятельность в творческий сфере существовала всегда, но только относительно недавно научный мир обратил на нее внимание со стороны детального изучения особых условий творческой деятельности и адаптации под нее методологии проектного подхода. При реализации творческих проектов руководителю придется работать с командой художников и творческих личностей, которые руководствуются не логикой и фактами, а более эмоциональные, чувствительные, зрительные и интуитивные. Это накладывает отпечаток на формальную методологию проектного подхода. Уровень эмоций в творческих проектах намного выше, чем в технических. Сочувствие, понимание и поддержка всегда будут балансировать с требовательностью, настойчивостью и категоричностью в соблюдении четких критериев для выполнения задач, использование выделенного бюджета и графика проекта. Но проект имеет определенные ограничения, которые необходимо соблюдать несмотря на сферу применения проектного подхода. Поэтому руководителю творческих проектов нужно найти баланс между тем, чтобы подталкивать исполнителей проекта к оптимизации производительности и предоставлять все необходимые ресурсы для вдохновения и получения личного удовлетворения от процесса и продукта, развивая в них таким образом талант и креативность, готовность к эффективной работе и максимальное использование своего творческого потенциала. Предлагается анализ, который на примере конкретного творческого мероприятия, дает возможность убедиться, что творческие мероприятия имеют все характеристики проекта. Сделаны выводы, что использование методологии управления проектами без адаптации ее под специфику творческой сферы, будет иметь негативные последствия.

Ключевые слова: проектный подход, творческая сфера, творческий проект, творческое мероприятие, руководитель проекта, характеристики, творческая деятельность, исполнители.

Project approach in the creative sphere

O. B. Danchenko, I. V. Rybalko, V. M. Melenchuk, R.V. Berezenskyi

Application of the project approach to realization of any idea gives the project manager an opportunity to define more accurately the goals and achievement criteria, to structure all processes of works performance, to exclude dilution of responsibility, to carry out better control of a work progress, to optimize resources, to reveal risks and to develop in advance the plan on their prevention or elimination. Project activity in the creative sphere has always existed, but only relatively recently the scientific community paid attention to it from the perspective of thorough study of the specific conditions of creative activity and adaptation of the methodology of project approach to it. When implementing creative projects, the manager will have to work with a team of artists and creative personalities who are not guided by logic and facts, but more emotional, sensitive, visual and intuitive. This has an impact on the formal methodology of the project approach. The level of emotions in creative projects is much higher than in technical projects. Compassion, understanding and support will always be balanced with rigour, perseverance and categorical adherence to clear criteria for achieving the objectives, use of the allocated budget and project schedule. But the project has certain limitations that need to be respected despite the scope of the project approach. Therefore, the project manager needs to find a balance between pushing the project executors to optimize productivity and providing all the necessary resources for inspiration and personal satisfaction from the process and product, thus developing in them talent and creativity, readiness for effective work and maximum use of their creative potential. There is an analysis, which on the example of a specific creative activity, provides an opportunity to make sure that creative activities have all the characteristics of the project. It is concluded that the use of project management methodology without its adaptation to the specifics of the creative sphere will have negative consequences.

Keywords: project approach, creative sphere, creative project, project manager, characteristics, artistic event, performers.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами