Організаційні конфлікти та особливості їх розв’язання

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Організаційні конфлікти та особливості їх розв’язання

Вітомський Ю.Л. кандидат психологічних наук, голова громадської організації «Безпека та інновації навчальним закладам», м. Київ

Паращенко Л.І. доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Наконечна Н.В. кандидат психологічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи (корпоративне управління), ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

В статті розглянуто сутність та основні причини організаційних конфліктів, а також визначено особливості їх розв‘язання. Однією з головних причин соціальної напруги, що існує у нашому суспільстві, є невміння конструктивно вирішувати конфлікти, в тому числі й організаційні. Конфлікт – це важлива сторона взаємодії людей у суспільстві, він існує стільки, скільки існує сама людина. Це форма відносин між суб‘єктами соціальної дії, мотивація яких обумовлена протилежними цінностями, інтересами і потребами. І хоча за частіше конфлікт сприймається як порушення взаємовідносин, втрата психологічної рівноваги, емоційний дисбаланс, він може бути корисним для конфліктуючих сторін. Головним є розуміння його суті, вчасна діагностика та ефективне управління його протіканням. Проблема профілактики й запобігання конфліктам дуже актуальна і має велике практичне значення, у зв‘язку з тим, що дає змогу зберегти психологічні, моральні й матеріальні ресурси, які витрачаються на їх розв‘язання і урегулювання. В статті розглянуті поняття та роль соціально-психологічного середовища, в якому розгортається конфлікт, види середовища як з огляду на рівні соціальної системи, так і по природі складових компонентів. У викладеному матеріалі надана класифікація конфліктів за спрямованістю і розподілом повноважень, за критерієм результативності, за ступенем виразності, а також залежно від порушених потреб, визначено причини організаційних конфліктів за об‘єктивним та суб‘єктивним характером, надано аналіз умов ефективного здійснення процесу управління конфліктом, основних правил розв‘язання конфліктів. Новизна одержаних результатів полягає в удосконалені системи підготовки керівних кадрів для приватних охоронних підприємств, сформульовані в роботі висновки та пропозиції можуть використовуватись у професійному навчанні за програмами курсової чи індивідуальної підготовки підвищення кваліфікації за напрямком "Управління фінансово-економічною безпекою».

Ключові слова: організаційний конфлікт, психологічне середовище конфлікту, причини організаційних конфліктів, управління конфліктом, розв’язання конфлікту, профілактика запобіганню конфліктам.

Организационные конфликты и особенности их разрешения

Витомский Ю.Л., Паращенко Л.И., Наконечная Н.В.

В статье рассмотрены суть и основные причины организационных конфликтов, а также определены особенности их разрешения. Одной из главных причин социальной напряженности, которая существует в нашем обществе, это неумение конструктивно искать решение конфликтов, в том числе и организационных. Конфликт - это важная сторона взаимодействия людей в обществе, он существует столько, сколько существует сам человек. Это форма отношений между субъектами социальных действий, мотивация которых обусловлена противоположными ценностями, интересами и потребностями. И хотя часто конфликт воспринимается как нарушение взаимодействия, потеря психологического равновесия, эмоциональный дисбаланс, он может быть полезным для конфликтующих сторон. Главное - это понимание его сути, своевременная диагностика и эффективное управление его протеканием. Проблема профилактики и предупреждения конфликтов очень актуальная и имеет большое практическое значение в связи с тем, что дает возможность сохранить психологические, моральные и материальные ресурсы, которые растрачиваются на их урегулирования и решение. В статье рассмотрено понятие и роль социально - психологической среды, в которой разворачивается конфликт, виды среды, как в зависимости от уровня социальной системы, так и по природе составляющих компонентов. В изложенном материале представлена классификация конфликтов по направленности и распределению полномочий, по критериям результативности, по степеням и выразительности, а также в зависимости от существующих потребностей, определен объективный и субъективный характер причин организационных конфликтов, а также анализ условий для эффективного осуществления процесса управления конфликтами и основных правил их разрешения. Новизна полученных результатов состоит в усовершенствовании системы подготовки руководящих кадров для частных охранных предприятий, сформулированные в работе выводы и предложения могут быть использованы в профессиональном обучении по программе курсовой или индивидуальной подготовки повышения квалификации по специальности «Управление финансово - экономической безопасностью».

Ключевые слова: организационный конфликт, психологическая среда конфликта, причины организационных конфликтов, управление конфликтом, решение конфликта, профилактика предотвращению конфликтов.

Organizational conflicts and peculiarities of their solutions

U. Vitomskiyi, L. Paraschchenko, N. Nakonechna

The article deals with the nature and main causes of organizational conflicts and also there were determined the peculiarities of their solutions. One of the main causes of social tension that exists in our society is the inability to constructively resolve conflicts, including organizational ones. Conflict is an important aspect of human interaction in the society; it exists as long as the human being. It is a form of relationship between the subjects of social action whose motivation is driven by opposing values, interests and needs. Although conflict is more commonly considered as a breach of relationships, loss of psychological balance, emotional imbalance, it can be beneficial for the conflicting parties. The main thing is to understand its essence, timely diagnosis and effective management of its course. The problem of conflict prevention is very urgent and of great practical importance, since it enables us to preserve the psychological, moral and material resources that are spent to resolve them. The article deals with the concepts and the role of the social and psychological environment in which the conflict unfolds, the types of environment considering the levels of the social system as well as the nature of the constituent components. The presented material provides a classification of conflicts by their direction and division of powers, by the criterion of effectiveness, by the degree of expressiveness and according to the needs; the causes of organizational conflicts by objective and subjective nature; the analysis of the conditions for effective implementation of the conflict management process and the basic rules. The novelty of the obtained results is the improved training systems management for private security companies, the conclusions and suggestions formulated in the work can be used in vocational training courses or individual advanced training programmers in the field "Financial and Economic Security".

Keywords: organizational conflict, psychological conflict environment, causes of organizational conflicts, conflict management, conflict resolution, prevention of conflict prevention

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами