Цифрова економіка та поява цифрової зайнятості

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Маркетинг
 • Спеціальність: Маркетинг, Маркетингова діяльність
 • Підрозділ: Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво: К: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Сторінок: 11
 • ISBD: Петрова І.Л. Цифрова економіка та поява цифрової зайнятості / І.Л. Петрова, О.Г. Балика, Г.М. Качан // Social and Labour Relations: Theory and Practice. - 2020. - Volume 10, Issue 2. - Р. 10-20
 • uk-UA

 • en-GB

Цифрова економіка та поява цифрової зайнятості

І. Л. Петрова, О. Г. Балика, Г. М. Качан

У статті виявлено центральну роль інформаційно-комунікаційних технологій в економіці країни, які вже давно стали важливою складовою життя кожної людини і є визначальною характеристикою цифрової трансформації. Основа цифровізації – цифрове подання даних, що призводить до поліпшення якості життя та підвищення ефективності економіки як окремої країни, так і світу в цілому. В ході дослідження проаналізовано характерні особливості цифрової економіки та обґрунтовано закономірність утворення цифрової зайнятості. Визначено, що розвиток цифрової економіки і цифрових технологій призводить до змін у всіх сферах людського життя, насамперед, у відносинах зайнятості, що виявляється у виникненні цифрових робочих місць, працівників з цифровими компетенціями, специфічних відносин в цифровому сегменті ринку праці. Результатами праці у цифровому сегменті є технології, продукти і послуги, деякі з яких розглянуто у статті (eHealth, Digital страхування, е-безпека, е-права та е-техпаспорт, розумні міста, SmartFactory – розумне виробництво, цифрове робоче місце, блокчейн, «GAFAноміка»). В процесі цифровізації зайнятість набуває багатовекторної гнучкості, має як позитивні, так і негативні наслідки. Врахування цих наслідків є необхідним для регулювання економічної та соціальної сфери.

Ключові слова: цифрова економіка, цифрові технології, цифрове робоче місце, цифрова зайнятість, цифровий сегмент ринку праці

Digital economy and digital employment appearence

Iryna Petrova, Olena Balyka, Hanna Kachan

The article reveals the central role of information and communication technologies in the economy of the country, which have long become an important component of each person’s life and is a defining characteristic of digital transformation. The basis of digitalization is the digital presentation of data, which leads to better quality of life and economic efficiency of the individual country and the world as a whole. The article analyzes the specific features of digital economy and stipulates the consistency of creating the digital employment. It has been determined that the development of the digital economy and digital technologies leads to changes in all spheres of human life, predominantly in employment relations, manifested in the appearance of digital workplaces, workers with digital competencies, specific relations in the digital segment of labor market. The results of the work in the digital segment are the technologies, products, and services, some of which are analyzed in the article (eHealth, digital insurance, e-security, e-rights and e-technical passport, smart cities, SmartFactory – smart production, digital workplace, blockchain, “GAFAnomy”). In the digitalization process, the employment acquires the multivector flexibility, and has both positive and negative consequences. Taking these consequences into consideration is necessary for regulating the economic and social sphere.

Keywords: digital economy, digital technologies, digital workplace, digital employment, digital segment of labor market

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами