Сучасний стан операцій комерційних банків України з цінними паперами

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Географія туризму, Економіка туристичного підприємства, Туристичний бізнес
 • Спеціальність: Туризм, Туристичне обслуговування, Організація і економіка туризму
 • Підрозділ: Кафедра туризму
 • Сторінок: 6
 • УДК: УДК 336.71
 • ISBD: Гаврилюк С. Сучасний стан операцій комерційних банків України з цінними паперами [Електронний ресурс] / Світлана Гаврилюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 71-76. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14hsizcp.pdf.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Сучасний стан операцій комерційних банків України з цінними паперами

Гаврилюк Світлана Павлівна

В даній статті розглянута важлива роль банківських установ в розвитку ринку цінних паперів, які є його провідними учасниками. Банки – невід’ємна частина сучасного фінансового ринку. Ринок цінних паперів як найбільш динамічна сфера фінансового ринку зазнав значних змін. Поступово міняється роль комерційних банків на ринку цінних паперів, збільшилась їх значущість як посередників на цьому ринку. Діяльність банків на ринку цінних паперів багатогранна, оскільки вони не лише традиційно є посередниками, що зв'язують інтереси і грошові кошти емітентів і інвесторів, але і самі активно використовують фінансові інструменти для формування власної ресурсної бази, розміщення грошових коштів у високоліквідні і прибуткові коштовні папери. Ефективне здійснення операцій з цінними паперами сприяє диверсифікації банківської діяльності і посиленню конкуренції у фінансово-кредитній сфері. Проаналізована динаміка активів комерційних банків України і вкладень у цінні папери. Визначено позитивні і негативні моменти, запропоновано заходи щодо залучення і коштів від населення для подальшого розвитку операцій банків з цінними паперами, розширення клієнтської бази.

Ключові слова: фінансовий ринок, комерційні банки, активи, ринок цінних паперів, банківські операції, цінні папери

Современное состояние операции коммерческих банков Украины с ценными бумагами

Светлана Гаврилюк

В данной статье рассмотрена важная роль банковских учреждений в развитии рынка ценных бумаг, которые являются его ведущими участниками. Рынок ценных бумаг как наиболее динамическая сфера финансового рынка испытал значительные изменения. Постепенно меняется роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг, увеличилась их значимость как посредников на этом рынке. Деятельность банков на рынке ценных бумаг многогранна, поскольку они не только традиционно являются посредниками, которые связывают интересы и денежные средства эмитентов и инвесторов, но и сами активно используют финансовые инструменты для формирования собственной ресурсной базы, размещения денежных средств в высоколиквидные и прибыльные ценные бумаги. Эффективное осуществление операций с ценными бумагами способствует диверсификации банковской деятельности и усилению конкуренции в финансово-кредитной сфере. Проанализирована динамика активов коммерческих банков Украины и вложений в ценные бумаги. Определены позитивные и негативные моменты, предложены мероприятия по привлечению средств от населения для последующего развития операций банков с ценными бумагами, расширения клиентской базы.

Ключевые слова: финансовый рынок, коммерческие банки, активы, рынок ценных бумаг, банковские операции, ценные бумаги

Current status of commercial banks transactions of Ukraine with securities

Svitlana Havryliuk

The article deals with an important role of banks institutions in the development of the securities market, which its key players. Banks are integral parts of modern financial market. The security market is the most dynamic area of the financial market has undergone significant changes. Gradually changing the role of commercial banks in the security markets, increased their importance as intermediaries in this market. The activities of banks in the security market multifaceted as they are traditionally intermediaries, linking funds and interests of issuers and investors, but also the most actively using financial instruments to create their own resource base, placing cash in highly liquid and profitable securities. Effective operations with securities promote diversification of banking activities and increased competition in the financial and credit sector. It has been analyzed the dynamics of the assets of commercial banks in Ukraine and investments in the securities. It was determined positive and negative aspects of proposed measures to attract funds from the public and for the further development of banking transactions in securities, expanding customer base.

Keywords: financial market; commercial banks; assets; stock exchange; bank operations; securities.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами