Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

  • uk-UA

  • en-GB

Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

О.В. Живага, О.В. Вовченко, Н.С. Петренко

Стаття містить результати дослідження сучасних соціальних медіа як ефективного засобу популяризації наукових знань і дискусійного майданчика. Актуальність дослідження зумовлена зростанням наукового інтересу до глобального комунікативного простору, характерними особливостями якого є неформальна електронна комунікація і самоорганізація вчених, та до спілкування в соціальних мережах загалом. Метою статті є обґрунтування напрямів використання сучасних соціальних медіа для популяризації науки в інформаційному суспільстві. Об’єктами дослідження є соціальні мережі Facebook, Instagram та відеохостинг YouTube. Аналіз Facebook-сторінок та груп з популяризації науки проведено за 4 категоріями: сторінки сайтів, сторінки проєктів, сторінки спільнот, особисті сторінки вчених. Висвітлення науки в соціальній мережі Instagram проаналізовано за такими параметрами: назва сторінки (блогу), тематика, кількість підписників, кількість публікацій. Аналіз YouTube-платформи, який обмежується україномовними YouTube-каналами, охоплює 9 каналів за такими параметрами, як тематика каналів, кількість підписників і переглядів, період існування каналу. У результаті дослідження встановлено, що науково-популярні групи та сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram є ефективними засобами популяризації науки, одними з головних каналів комунікації вчених та пошуку однодумців, підтримання зворотного зв’язку з читачами, які надають можливість ученим істотно підвищити доступність результатів своєї роботи для широкої громадськості та оперативно включати отримані дані в актуальний науковий контекст. Вони є зручним засобом для проведення опитувань і анкетувань, створення тематичних груп з метою обговорення певної проблеми, взаємодії між дослідниками з різних країн та обміну досвідом і розповсюдження результатів досліджень, запрошення бажаючих для участі у різних наукових заходах. Встановлено, що YouTube-канали, які мають значну кількість підписників і переглядів, є дієвим способом популяризації науки і навчання. Зроблено висновок, що в умовах активного проникнення нових соціальних медіа в науку українським науково-дослідним установам, навчальним закладам, окремим дослідникам варто максимально використовувати цей інструментарій для забезпечення громадськості якісним науково-популярним контентом. Подальші дослідження, пов’язані з використанням Інтернет-простору для популяризації науки, мають бути присвячені аналізу нових інструментів популяризації науки та їх застосування науковцями.

Ключові слова: популяризація науки, Інтернет, соціальна мережа, Facebook, Instagram, YouTube-канал, наукова комунікація, підписники

Modern social media as a tool for science popularization in the information society

О.V. Zhyvaga,О.V. Vovchenko, N.S. Petrenko

The article contains the results of research of modern social media as the effective tool for dissemination of scientific knowledge and platforms for involvement the audience. Relevance of research is caused by growing scientific interest to emergence of a global communicative space, distinctive features of which are informal electronic communication, self-organization of scientists, and communication in social networks generally. The purpose of the article is to substantiate an application of modern social media for science popularization in the information society. The objects of the study are social networks Facebook, Instagram, and YouTube channels. 4 categories of Facebook pages and groups on science popularization were analyzed: site pages, project pages, community pages, and personal pages of scientists. The coverage of science in social network Instagram was analyzed by the following parameters: page (blog) name, topics, number of subscribers, and number of publications. The analysis of YouTube platform, limited to Ukrainian-language YouTube channels, covers 9 channels according to the following parameters: subject area of channels, number of subscribers and views, and channel’s lifetime. The study shows that popular science groups and pages on social networks Facebook and Instagram are effective tools for science popularization, one of the primary channels of communication between scientists, platforms for seeking like-minded people and keeping in touch with readers, and also enable scientists to increase significantly availability of the results for the general public and faster integrate the obtained data into relevant scientific context. They are a convenient option for conducting surveys and questionnaires, formation of theme groups for discussion of a particular problem, interaction between researchers from different countries and experience exchange, also dissemination of findings, invitation of people wished to participate in various scientific events. It is found that YouTube channels, having a significant number of subscribers and views, are an effective way for science popularization and learning. It is concluded, that at a time when new social media penetrates science increasingly, Ukrainian research and educational institutions, individual researchers should make the most of the tool to provide public with high-quality popular science content. Further research on issues of using Internet space for science popularization should be focused on analysis of new tools for popularization of science and their applications by scientists.

Keywords: science popularization, Internet, social network, Facebook, Instagram, YouTube channel, scientific communication, subscribers

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами