Напрями та шляхи подолання банкрутства машинобудівних підприємств Хмельниччини відповідно до їх кризового рівня

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Напрями та шляхи подолання банкрутства машинобудівних підприємств Хмельниччини відповідно до їх кризового рівня

Троц Ірина Вікторівна

статті визначено кризові рівні діяльності машинобудівних підприємств Хмельниччини у відповідності до ознак кризи та запропоновано напрями і шляхи подолання їх банкрутства; розглянуто основні заходи фінансового оздоровлення та механізми стабілізації діяльності підприємств за кризових умов розвитку

Направления и пути преодоления банкротства машиностроительных предприятий Хмельницкого региона соответственно их кризисному уровню.

Троц Ирина Викторовна

В статье определены кризисные уровни деятельности машиностроительных предприятий Хмельницкого региона в соответствии с признаками кризиса и предложены направления и пути преодоления их банкротства; рассмотрены основные меры финансового оздоровления и механизмы стабилизации деятельности предприятий в кризисных условиях развития.

Directions and ways of overcoming of bankruptcy machine-building enterprises of Khmelnitsky Region according to their crisis level.

Trots Iryna

In the article is detected the crisis level of machine-building enterprises of Khmelnitsky Region according to the signs of the crisis and proposed directions and ways of overcoming their bankruptcy; The basic measures of financial recovery and stabilization mechanisms of enterprises in crisis conditions of development.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами