Wheel working system in a team: relationship between different personnel in a marine project

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Логістика
 • Спеціальність: Управління логістичною діяльністю
 • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
 • Сторінок: 10
 • УДК: УДК 65.012.32(075.8):331.108.26(076):629.5.017.2
 • ISBD: Wheel working system in a team: relationship between different personnel in a marine project / S. O. Kramskyі, V. D. Danchuk, V. G. Alkema, A.V. Sevostianova, O.O. Bakulich // Financial and credit activities: problems of theory and practice. - 2020. - № 4(35). - Pp. 277-286.
 • uk-UA

 • en-GB

Система роботи колеса у команді: співвідношення між різним персоналом у морському проєкті

Алькема В.Г. д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій, Університет економіки і права «КРОК»

Розглянуто моделі управління проєктною командою, їх найважче формалізувати в галузях знань з управління проєктами. У дослідженні представлені економічні та математичні моделі управління проєктною командою для порогової колективної поведінки, наприклад, екіпажу морського судна. При реалізації конкретних проєктів досвід керівництва та управління невеликою командою часто залишається на рівні інтуїції, що призводить до індивідуалізації знань і перешкоджає ефективному використанню управлінського потенціалу колективу. У науці управління існують методи управління персоналом, розглядаються окремо, без урахування взаємного впливу психологічних процесів, що не дозволяє сформувати єдину, багатофакторну концепцію управління для невеликої команди у проєкті. А при розробленні управління проєктною командою вплив умов реалізації проєкту на вибір методів управління проєктною командою враховується досить погано, вимагає досвіду керівника психолога або значно знижує керованість команди проєкту. Цей метод, на відміну від наявних, включає аналіз радіальної діаграми командних компетенцій, заснований на принципі «колеса балансу» професійної згуртованості команди. Вихідними даними є результати професійного тестування та експертної оцінки (із залученням фахівців та експертів відповідної кваліфікації). Побудова й аналіз діаграм колесa компетенцій дозволяють візуалізувати сумісність професійних знань і навичок усіх членів команди разом, щоб виявити командну та особистісний брак знань і ризики реалізації проєкту. У результаті особа, яка ухвалює рішення, отримує значення відхилення знань, які можуть допомогти йому ухвалити рішення щодо усунення ризиків компетентності. Складність і багатофакторність вибору методів управління для проєктної групи, а іноді і потреба керівників у прямих рекомендаціях щодо керівництва проєктною командою. Практична цінність отриманих результатів полягає у збагаченні методології досліджуваної проблематики, що є корисним для вчених, можливості використовувати у бізнес-проєктуванні крюїнгових компаній..

Ключевые слова: крюїнгова компанія, проєкт, управління командою проєктів, модельні групи, екіпаж судна

Wheel working system in a team: relationship between different personnel in a marine project

Alkema V.H. doctor of economics, professor, head of the department of management technologies, «KROK» University

In the article the models of management of the project team are considered, they are most difficult to formalize in the fields of knowledge in project management. The study presents economic and mathematical models for managing the project team for threshold collective behavior, for example, the crew of a sea vessel. When implementing specific projects, the experience of leadership and management of a small team often remains at the level of intuition, which leads to the individualization of knowledge and prevents the effective use of the management potential of the team. In the science of management, there are methods of managing personnel, are considered separately, without taking into account the mutual influence of psychological processes, does not allow to form a single, multifactor management concept for a small team in the project. And even more so in the development of project team management, the impact of project implementation conditions on the choice of management methods for the project team is rather poorly taken into account, requires the leader of the psychologist’s experience or significantly reduces the manageability of the project team. This method, unlike the existing ones, includes the team competence radial diagram analysis based on the «balance wheel» principle of a professional team coherence. Input data are professional testing and expert evaluation results (with the involvement of specialists and experts of appropriate qualification). Building and analysis of competence wheel diagrams allow to visualize the compatibility of professional knowledge and skills of all team members together to identify team and personal lack of knowledge and risks of project implementation. As a result, the decision-making person obtains knowledge deviation values, that can help him to make decisions for competence risks elimination. The complexity and multifactoriness of the choice of management methods for the project team, and sometimes the need for managers in direct recommendations for the management of the project team. The practical value of the obtained results lies in the enrichment of the methodology of the researched problems, which is useful for scientists, the possibility to use in business design of crewing companies.

Keywords: crewing company, project, management of the project team, model groups, ship’s crew.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами