Проблема формування структури готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність: Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво: Ялта: РВВ КГУ
 • Сторінок: 8
 • ББК: ББК 74.04
 • УДК: УДК 37

Висвітлено надзвичайно актуальну проблему формування структури готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі. Зазначено, що відсутні спеціальні дослідження, присвячені професійній підготовці майбутніх психологів до діяльності в авіаційній галузі у процесі фахового навчання, однак поліпшення потребує вся система сучасної підготовки спеціалістів-психологів. Оскільки фахова підготовка майбутніх психологів не може обмежуватися лише процесом оволодіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками, адже під час виконання професійних функцій вони реалізують себе як особистості. Зазначено, що сучасні тенденції розвитку України, демократизація суспільства ставлять перед вітчизняною системою вищої освіти нові завдання, одним із яких є якісна підготовка висококваліфікованих фахівців. Розглянуто соціальну значущість, специфічність і складність роботи психолога в авіаційній галузі, так як сильні емоційні та фізичні навантаження створюють передумови щодо виникнення в людини психічних, соматичних розладів. Визначені компоненти структури готовності майбутнього психолога до професійної діяльності в авіаційній галузі. Ними є особистісний, когнітивний, інтерактивний та рефлексивний компоненти. Зазначено, що ці компоненти тісно пов’язані та взаємообумовлені. Їх цілісність свідчить про розвиток особистісних і професійних якостей майбутнього психолога, які будуть йому необхідними у професійній діяльності в авіаційній галузі. У подальших дослідженнях можливий пошук діагностичного інструментарію щодо перевірки ефективності підготовки майбутніх психологів і проведенні діагностичних заходів щодо формування зазначеної готовності у ході формувального експерименту.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами